Töltsd le most!
Az élő adást kövesd mobilodon a Rádió 1 applikációjával!
Élő adás

Általános Nyereményjáték Szabályzat

 

Jelen Játékszabályzat a Radio Plus Kft. (székhely: 1051 Budapest, Vigadó utca 2.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-208476; adószám: 25324385-2-41; a továbbiakban: Radio Plus) által meghirdetett valamennyi nyereményjátékra érvényes.

 

A Radio Plus Kft. által szervezett Nyereményjátékok nem minősülnek a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerinti szerencsejátéknak, ajándéksorsolásnak, fogadásnak, távszerencsejátéknak.

 

A Radio Plus által meghirdetett nyereményjátékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy.

 

A Meghirdetett nyereményjátékban nem vehetnek részt:

  1. a Radio Plus alkalmazottai, illetve a társasággal tartós megbízási jogviszonyban álló partnerei, szerződéses képviselői, azok munkatársai,
  2. illetve az a. pontban meghatározottak Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) szerinti hozzátartozói,
  3. 18 éven aluli személyek az alkohol termék nyereménnyel kapcsolatos nyereményjátékban.

 

A nyereményjátékban való részvétel előfeltétele, hogy a résztvevő a meghirdetett játékfelhívás feltételeinek eleget tegyen, a játékfelhívásban foglaltaknak megfelelően a Nyereményjátékban megadott telefonszámra betelefonáljon, vagy SMS-t küldjön, illetve a Radio Plus által megadott online felületen regisztráljon és/vagy az adott játékfelhívásban meghatározásra kerülő egyéb módon a nyereményjátékba bekerüljön, valamint a Nyereményjátékban feltett kérdésre helyesen válaszoljon, illetőleg egyéb, a játékfelhívásban meghatározott módon eleget tegyen az abban rögzített feladatnak.

 

Nyertes az, akit az adott játékfelhívás feltételei szerint nyertesnek kell tekinteni.

 

Amennyiben az adott Nyereményjáték feltételeiből vagy jellegéből más nem következik, nyertesnek azt kell tekinteni, aki a Radio Plus adásában személyében telefonon elérhető, és az általa megadott elérhetőségi adatok alapján a Nyereményjáték nyerteseként megszólaltatható. Amennyiben a résztvevő az általa megadott elérhetőségeken adásban bármely okból nem szólaltatható meg, a Radio Plus jogosult más olyan részt vevőt nyertesként megjelölni, aki a játékfelhívásban megadott feltételek szerint az első nyertes jelen pont szerinti Játékból történő kiesése esetén nyertesnek tekinthető és adásban az általa megadott elérhetőségen megszólaltatható.

 

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a játékos a Játékba kerüléskor a Radio Plus munkatársának adáson kívül megadja nevét, telefonszámát, online játék esetén nevét és e-mail címét. A megadott adatokat a Radio Plus munkatársa jogosult visszahívással ellenőrizni. Amennyiben a játékos nyer, úgy a Radio Plus munkatársának meg kell adnia lakcímét, illetőleg amennyiben nyereményét nem a lakóhelyére kéri kézbesíteni, úgy a kézbesítés címét.

 

Magyarországi lakóhellyel nem rendelkező játékos köteles belföldi kézbesítési megbízottat meghatalmazni, a nyeremény átvétele céljából.

 

A Radio Plus semmilyen felelősséget nem vállal a nem megfelelően megadott adatokkal kapcsolatban felmerült szállítási, kézbesítési sikertelenségért, vagy a nyereményre való jogosultság hibás adatok megadása miatt történő elvesztéséért, továbbá a nyeremény átvételét meghiúsító egyéb rajta kívülálló eseményekért.

A játékos jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy a Radio Plus adatait az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően felhasználja.

 

A Radio Plus jogosult a nyertesek nevét adásban közölni, illetőleg nevüket honlapján és online Játék esetén Facebook oldalán feltüntetni.

 

A Nyereményjátékban való részvételnek további feltételei az alábbiak:

(i) egy személy egy Nyereményjátékban 60 napon belül egyszer nyerhet;

(ii) ugyanabban a Nyereményjátékban nem lehet nyertes az, aki az adott Nyereményjátékban korábban nyert játékos hozzátartozója vagy a nyertes játékossal azonos háztartásban és/vagy azonos lakcímen él; Az (i) pont vonatkozásában egy Játéknak számít az azonos módszerrel, azonos témában, azonos vagy hasonló kérdésekkel, feladatokkal lebonyolított játéksorozat, akkor is, ha egy Játék több napon át tart.

 

Hozzátartozó alatt értendő a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére és a testvér házastársa. Azonos háztartásban élőnek minősül az azonos lakcímen élő hozzátartozó vagy egyéb személy. Azonos lakcím alatt értendő a nyertes lakcímével azonos lakhely vagy tartózkodási hely (ideértve az emelet és ajtószám azonosságát is).

 

A nyereményeket a Radio Plus legkésőbb a Játék lezárását követő 30 napon belül kézbesíti a nyertes által megadott névre és címre.

 

A Radio Plus fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/díjat) másik nyereménnyel (ajándékkal/díjjal) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Radio Plus ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

 

A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremények postázási költségét a Radio Plus viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

 

A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Radio Plus semmilyen felelősséget nem vállal. 13. A Radio Plus a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Radio Plus a nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl.

 

A kézbesítést a Radio Plus egyszer kísérli meg. Amennyiben a kézbesítés bármely okból sikertelen, erről értesítik a nyertest, aki a Játék befejezésétől számított 30 napig személyesen veheti át nyereményét előre egyeztetett időpontban a Radio Plus stúdiójában. (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.) 09:00-16:00 óra között.

 

A fenti időtartam elteltét követően a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére.

 

A tizennyolc éven aluli nyertesek nyereményeiket törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetik át.

 

Amennyiben a Játék során a nyertes kiválasztása sorsolás útján történik, a Radio Plus pótnyertes(eket) sorsol ki. Ha a nyertes nem felel meg akár jelen Szabályzatban, akár egy meghatározott játék egyedi játékszabályzatában foglalt, vagy a Játékra vonatkozó egyéb feltételeknek, illetve a nyertes a nyereményét bármilyen okból nem veszi át, a nyereményt a pótnyertes(ek) kapják, amennyiben megfelel(nek) a Játék feltételeinek.

 

A Nyereményjátékban való részvétel teljesen költségmentes, azzal, hogy a Radio Plus a részvétel költségeit nem biztosítja, az ezzel kapcsolatos költségeket a Játékosok saját maguk viselik. A nyeremény a nyertes nevére szól, másra kizárólag az adott játék Radio Plus hozzájárulásával ruházható át, ki nem cserélhető, pénzre nem váltható.

 

A Radio Plus nem vállal felelősséget a nyereményekkel kapcsolatos minőségi kifogásokért, és a nyereményekkel kapcsolatos szavatossági, jótállási és egyéb igények a Radio Plussal szemben nem érvényesíthetők.

 

A Radio Plus Nyereményjáték Szabályzata bárki által megtekinthető a Radio Plus stúdiójában (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.) 09:00-16:00 óra között és a Radio Plus honlapján (www.radio1.hu).

 

A Radio Plus fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Radio Plus által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

 

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Radio Plus adatbázisába kerüljenek és azokat a Radio Plus a Játék lebonyolításához - és annak idejére - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Radio Plus Kft., aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

 

A játékos tudomásul veszi, hogy a Radio Plus adásába történő betelefonálással és ezáltal a Nyereményjátékban való részvétellel a Radio Plus jelen Szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti. A játékos a jelen Szabályzat elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 2 adatait a Radio Plus munkatársai rögzítsék. A Radio Plus a játékos adatait célhoz kötötten, kizárólag a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, valamint az jelen Szabályzatban, és az egyedi játékra vonatkozó részvételi feltételekben foglaltaknak való megfelelés ellenőrzése céljából, továbbá a nyeremények átadása céljából használhatja fel.

 

A játékos kifejezetten elfogadja a Radio Plus Kft. azon kikötését, amely szerint amennyiben a Radio Plus médiaszolgáltatási joga megszűnne, akkor a médiaszolgáltatási jog megszűnése előtt kihirdetett, de még nem kézbesített, továbbá a játékosnak a médiaszolgáltatási jog megszűnése előtt átadott/kézbesített, azonban a médiaszolgáltatási jog megszűnése után esedékes, illetve felhasználható nyereményre való jogosultsága a műsorszolgáltatási jog megszűnésének napjával megszűnik, amely megszűnést a Felek úgy tekintenek, hogy a nyereményre való jogosultság egyik félnek sem felróható okból lehetetlenült, és a játékos a nyeremény fenti okból történő lehetetlenülésével összefüggésben semmilyen jogcímen kártérítési követelést vagy egyéb igényt a Radio Plus Kft-vel szemben nem érvényesíthet.

 

Radio Plus a játék lezárulta után 30 napon túl semmilyen, a nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

 

A Radio Plus Kft.. fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítsa.

 

RÁDIÓ 1 – AIR FRANCE MIAMI JÁTÉK

Hivatalos játékszabály

 

I. RÁDIÓ 1 adásában zajló játék:

1. Játék megnevezése: „RÁDIÓ 1 – Air France Miami játék” (továbbiakban játék).

 

2. Játék adásbeli kommunikációja: a játékot megelőzően (2017. január 19-22.) a játék beharangozására és a játék ideje alatt (2017. január 23-27) a játék reklámozására promóciós spotokat sugároz a Rádió 1.

 

3. Játék időtartama: 2017. január 23-27. között minden hétköznap délután 6 és este 8 óra között naponta 2 alkalommal, összesen 10 alkalommal. A főnyeremény sorsolására 2017. január 27-én pénteken 7 és 8 óra között kerül sor.

 

4. Játék leírása: játék időtartama alatt a hallgatók a műsorvezető felhívására telefonálnak a Rádió 1 központi nem emelt díjas telefonszámára (+36-20-111-1111). Az adásba kerülő szerencsés telefonálónak el kell mondania élőadásban az „OH LA LA” jeligét.

 

5. Játék nyereménye:

- Minden adásba kerülő játékos azonnali Air France ajándékcsomagot nyer, továbbá bekerül a főnyeremény sorsolásba.

- A főnyeremény: 2 főre szóló turista osztályú retúr repülőjegy Budapestről Miamiba és Miamiból Budapestre, továbbá 3 éjszakára szóló szállás Miamiban 3*-4* csillagos szállodában. A főnyeremény beváltási időszaka: 2017. február 27- 2017. június 15. Utazásból kizárt időszakok: 2017. április 10-20. ; 2017. május 29. – június 6.

- A repülőjegy kizárólag az Air France által üzemeltetett járatokon használható fel.

- A kiindulási és visszaérkezési állomás Budapest.

- A nyeremény készpénzre nem váltható és nem átruházható.

- A repülőjegyeket a tervezett utazási időpont előtt legalább 6 héttel igényelni kell. A légitársaság a rendelkezésre álló helyek függvényében tud helyfoglalás készíteni a járatokon.

- A nyereményjegy foglalása a következő alosztályokon készíthető el: V, R, N, T

- A kint tartózkodásnak tartalmaznia kell egy szombat éjszakát

 

6. A nyeremények átadása:

- Az Air France ajándékcsomagot a nyertesek hétköznap 9 és 16 óra között személyesen a Rádió 1 székhelyén (1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13.) tudják átvenni, amennyiben ez nem megoldható a Rádió 1 munkatársai a nyertes címére kézbesítve juttatják el a nyertesekhez a nyereményt.

- A főnyeremény átadását az Air France által kijelölt képviselő végzi. Kapcsolattartó: Tyukodi Anett, 06-20-369-8289 anett.tyukodi@klm.com

 

7. A nyeremény átvételéhez szükséges dokumentumok, az átvétel feltételei:

Minden esetben a nyertesnek személyesen kell az átvétel helyszínén megjelennie és a következő – az előzetes telefonos egyeztetés alkalmával megadott adatokat tartalmazó - dokumentumokat kell magával hoznia a nyeremények átvételéhez:

- érvényes személyi igazolvány

- lakcímkártya

 

II. Általános rendelkezések:

1. A játékban kizárólag azon 18 éven felüli devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a II. 5 pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban játékos).

2. A Rádió 1 játékaiban való részvétel feltétele, hogy a játékos a rádióban elhangzott vagy a weboldalon közzétett felhívásnak eleget tudjon tenni, tudja a helyes választ vagy felhívás szerint kerüljön kiválasztásra.

3. A nyereményjátékkal kapcsolatos információk, a hivatalos játékszabály megtekinthető munkanapokon 10 és 16 óra között a Radio Plus Kft. székhelyén (1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13.) vagy a www.radio1.hu weboldalon.

4. Egy játékban egy játékos csak egyszer nyerhet! Egy játéknak számít egy adott időszak alatt azonos témában, azonos módszerrel bonyolított játék.

5. A játékban nem vehetnek részt a Radio Plus Kft. dolgozói, szerződéses partnerei és azok hozzátartozói!

6. A játékos a nyerést követő 6 hónapon belül nem vehet részt és nem nyerhet újabb játékban.

7. Az a játékos, aki a játékra való jelentkezéskor a műsorvezetőnek nem a valós - később okmányaival igazolható- személyes adatait adja meg, a játékból kizárásra kerül és a nyereményét nem veheti át.

8. A nyeremény a játékos nevére szól, másra át nem ruházható.

9. A játékban a nyereményt az Air France biztosítja, a nyeremény után fizetendő adóterhek a nyeremény felajánlóját terhelik.

10. A nyereménnyel kapcsolatban további információ kérhető, észrevétel tehető a Air France -nál.

11. A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért a Radio Plus Kft. felelősséget nem vállal.

12. A Radio Plus Kft. az Amerikai Egyesült Államokba történő beutazáshoz szükséges esetleges engedélyek, hatósági jóváhagyások, feltételek biztosításáért felelősséget nem vállal, annak költségei a nyertest terheli.

13. Amennyiben a Radio Plus Kft. érdekkörén kívül esően a nyertes az Amerikai Egyesült Államokba történő beutazása akadályba ütközik, azért Radio Plus Kft. valamennyi felelősségét kizárja, azért kártérítés sem terheli.

14. Amennyiben a nyertes a Radio Plus Kft. érdekkörén kívül eső okból a nyereményt annak átadását követően igénybe venni nem tudja, a Radio Plus Kft-t kártérítési kötelezettség nem terheli, a nyereményt nyertes másra nem ruházhatja át, és a Radio Plus Kft. a nyeremény pénzbeli ellenértékének megtérítésére sem köteles.

 

A játékban résztvevő játékos önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen játékhoz kapcsolódó regisztráció során megadott személyes adatait a Radio Plus Kft. (1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13.., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg01-09-208476), mint adatkezelő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevelek, ajánlatok, tájékoztatók küldése, direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) céljából kezelje és azokat tárolja. Kijelenti, hogy a Radio Plus Kft. „Rádió 1 –Air France Miami játék” adatvédelmi tájékoztatóját megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. Kijelenti továbbá, hogy a Radio Plus Kft. „Rádió 1 –Air France Miami játék” felhasználási feltételeit elolvasta, megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, és az abban foglalt kötelezettségek betartását vállalja.

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Radio Plus Kft. mindenkor hatályos Általános Játékszabályzat rendelkezései is irányadóak.

a

e

Élő adás

Most szól
Rádió 1 - Csak igazi mai sláger megy
Következő szám
Rádió 1 - Csak igazi mai sláger megy