Nyereményjáték Szabályzat

 

Jelen Játékszabályzat a Radio Plus Kft. (székhely: 1051 Budapest, Vigadó utca 2.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-208476; adószám: 25324385-2-41; a továbbiakban: Radio Plus) által meghirdetett valamennyi nyereményjátékra érvényes.

 

A Radio Plus Kft. által szervezett Nyereményjátékok nem minősülnek a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerinti szerencsejátéknak, ajándéksorsolásnak, fogadásnak, távszerencsejátéknak.

 

A Radio Plus által meghirdetett nyereményjátékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy.

 

A Meghirdetett nyereményjátékban nem vehetnek részt:

 1. a Radio Plus alkalmazottai, illetve a társasággal tartós megbízási jogviszonyban álló partnerei, szerződéses képviselői, azok munkatársai,
 2. illetve az a. pontban meghatározottak Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) szerinti hozzátartozói,
 3. 18 éven aluli személyek az alkohol termék nyereménnyel kapcsolatos nyereményjátékban.

 

A nyereményjátékban való részvétel előfeltétele, hogy a résztvevő a meghirdetett játékfelhívás feltételeinek eleget tegyen, a játékfelhívásban foglaltaknak megfelelően a Nyereményjátékban megadott telefonszámra betelefonáljon, vagy SMS-t küldjön, illetve a Radio Plus által megadott online felületen regisztráljon és/vagy az adott játékfelhívásban meghatározásra kerülő egyéb módon a nyereményjátékba bekerüljön, valamint a Nyereményjátékban feltett kérdésre helyesen válaszoljon, illetőleg egyéb, a játékfelhívásban meghatározott módon eleget tegyen az abban rögzített feladatnak.

 

Nyertes az, akit az adott játékfelhívás feltételei szerint nyertesnek kell tekinteni.

 

Amennyiben az adott Nyereményjáték feltételeiből vagy jellegéből más nem következik, nyertesnek azt kell tekinteni, aki a Radio Plus adásában személyében telefonon elérhető, és az általa megadott elérhetőségi adatok alapján a Nyereményjáték nyerteseként megszólaltatható. Amennyiben a résztvevő az általa megadott elérhetőségeken adásban bármely okból nem szólaltatható meg, a Radio Plus jogosult más olyan részt vevőt nyertesként megjelölni, aki a játékfelhívásban megadott feltételek szerint az első nyertes jelen pont szerinti Játékból történő kiesése esetén nyertesnek tekinthető és adásban az általa megadott elérhetőségen megszólaltatható.

 

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a játékos a Játékba kerüléskor a Radio Plus munkatársának adáson kívül megadja nevét, telefonszámát, online játék esetén nevét és e-mail címét. A megadott adatokat a Radio Plus munkatársa jogosult visszahívással ellenőrizni.

 

A játékos jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy a Radio Plus adatait az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően felhasználja.

 

A Radio Plus jogosult a nyertesek nevét adásban közölni, illetőleg nevüket honlapján és online Játék esetén Facebook oldalán feltüntetni.

 

A Nyereményjátékban való részvételnek további feltételei az alábbiak:

(i) egy személy egy Nyereményjátékban 60 napon belül egyszer nyerhet;

(ii) ugyanabban a Nyereményjátékban nem lehet nyertes az, aki az adott Nyereményjátékban korábban nyert játékos hozzátartozója vagy a nyertes játékossal azonos háztartásban és/vagy azonos lakcímen él; Az (i) pont vonatkozásában egy Játéknak számít az azonos módszerrel, azonos témában, azonos vagy hasonló kérdésekkel, feladatokkal lebonyolított játéksorozat, akkor is, ha egy Játék több napon át tart.

 

Hozzátartozó alatt értendő a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére és a testvér házastársa. Azonos háztartásban élőnek minősül az azonos lakcímen élő hozzátartozó vagy egyéb személy. Azonos lakcím alatt értendő a nyertes lakcímével azonos lakhely vagy tartózkodási hely (ideértve az emelet és ajtószám azonosságát is).

 

A nyertes játékos részére a nyeremény igénylésére a játék befejezését, vagy a sorsolást követő 90 napos jogvesztő határidőn belül van lehetőség.

 

A nyeremény igénylését követően a Radio Plus intézkedik a nyeremény átadásáról akként, hogy arra a nyeremény igénylésétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül van lehetőség a Radio Plus székhelyén (1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13.) hétköznap 09:00-16:00 óra között személyesen előre egyeztetett időpontban.

 

A fenti időtartam elteltét követően a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére.

 

Radio Plus kivételes esetekben kézbesíti postán/futárral a nyereményeket a nyertes játékos részére, melynek költségei a Játékost terhelik.

 

A kézbesítést Radio Plus csak egyszer kísérli meg. A Radio Plus semmilyen felelősséget nem vállal a nem megfelelően megadott adatokkal kapcsolatban felmerült szállítási, kézbesítési sikertelenségért, vagy a nyereményre való jogosultság hibás adatok megadása miatt történő elvesztéséért, továbbá a nyeremény átvételét meghiúsító egyéb rajta kívülálló eseményekért.

 

A Radio Plus fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/díjat) másik nyereménnyel (ajándékkal/díjjal) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Radio Plus ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

 

A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Radio Plus viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

 

A Radio Plus a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Radio Plus a nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl.

 

A tizennyolc éven aluli nyertesek nyereményeiket törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetik át.

 

Amennyiben a Játék során a nyertes kiválasztása sorsolás útján történik, a Radio Plus pótnyertes(eket) sorsol ki. Ha a nyertes nem felel meg akár jelen Szabályzatban, akár egy meghatározott játék egyedi játékszabályzatában foglalt, vagy a Játékra vonatkozó egyéb feltételeknek, illetve a nyertes a nyereményét bármilyen okból nem veszi át, a nyereményt a pótnyertes(ek) kapják, amennyiben megfelel(nek) a Játék feltételeinek.

 

A Nyereményjátékban való részvétel teljesen költségmentes, azzal, hogy a Radio Plus a részvétel költségeit nem biztosítja, az ezzel kapcsolatos költségeket a Játékosok saját maguk viselik. A nyeremény a nyertes nevére szól, másra kizárólag az adott játék Radio Plus hozzájárulásával ruházható át, ki nem cserélhető, pénzre nem váltható.

 

A Radio Plus nem vállal felelősséget a nyereményekkel kapcsolatos minőségi kifogásokért, és a nyereményekkel kapcsolatos szavatossági, jótállási és egyéb igények a Radio Plussal szemben nem érvényesíthetők.

 

A Radio Plus Nyereményjáték Szabályzata bárki által megtekinthető a Radio Plus stúdiójában (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.) 09:00-16:00 óra között és a Radio Plus honlapján (www.radio1.hu).

 

A Radio Plus fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Radio Plus által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

 

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Radio Plus adatbázisába kerüljenek és azokat a Radio Plus a Játék lebonyolításához - és annak idejére - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Radio Plus Kft., aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

A játékos tudomásul veszi, hogy a Radio Plus adásába történő betelefonálással, vagy az online felületeken történő jelentkezéssel (pl. fotó beküldés) és ezáltal a Nyereményjátékban való részvétellel a Radio Plus jelen Szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti. A játékos a jelen Szabályzat elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 2 adatait a Radio Plus munkatársai rögzítsék. A játékos a jelen Szabályzat elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az online felületeken történő jelentkezés esetén a Rádió 1 részére megküldött jelentkezésével (többek között pl. fotóbeküldéssel) a jelentkezésben szereplő fotókat a Rádió 1 és a játékban résztvevő cégek, támogatók közösségi média felületein kizárólag az adott játék népszerűsítésére felhasználhassák.

 A Radio Plus a játékos adatait célhoz kötötten, kizárólag a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, valamint az jelen Szabályzatban, és az egyedi játékra vonatkozó részvételi feltételekben foglaltaknak való megfelelés ellenőrzése céljából, továbbá a nyeremények átadása céljából használhatja fel.

A játékos kifejezetten elfogadja a Radio Plus Kft. azon kikötését, amely szerint amennyiben a Radio Plus médiaszolgáltatási joga megszűnne, akkor a médiaszolgáltatási jog megszűnése előtt kihirdetett, de még nem átadott, továbbá a játékosnak a médiaszolgáltatási jog megszűnése előtt átadott, azonban a médiaszolgáltatási jog megszűnése után esedékes, illetve felhasználható nyereményre való jogosultsága a műsorszolgáltatási jog megszűnésének napjával megszűnik, amely megszűnést a Felek úgy tekintenek, hogy a nyereményre való jogosultság egyik félnek sem felróható okból lehetetlenült, és a játékos a nyeremény fenti okból történő lehetetlenülésével összefüggésben semmilyen jogcímen kártérítési követelést vagy egyéb igényt a Radio Plus Kft-vel szemben nem érvényesíthet.

Radio Plus a játék lezárulta után 30 napon túl semmilyen, a nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

A Radio Plus Kft.. fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítsa.

 

NAIH nyilvántartási szám: 100765/2016

 

Rádió 1 Balázsék Általános nyereményjáték szabályzat

RÁDIÓ 1 – BALÁZSÉK JÁTÉKOK

I. RÁDIÓ 1 adásában zajló játék:

Játék időtartama: minden hétköznap reggel 6:00 és 7:30 között naponta 1 alkalommal

Játék típusa: Fekete-fehér játék, Hármas Ugrás játék, Nap hallgatója játék

Játék leírás:

 

 „RÁDIÓ 1 – FEKETE-FEHÉR játék”

Játék leírása: játék időtartama alatt a hallgatók a műsorvezető felhívására telefonálnak a Rádió 1 központi nem emelt díjas telefonszámára (+36-20-311-1111). Az adásba kerülő hallgatót véletlenszerűen választja ki a műsorvezető. A hallgató 60 másodpercig játszik a Rádió 1 műsorvezetővel, melyben 4 tiltott szót nem használhat: fekete, fehér, igen, nem. Amennyiben a játékos vagy a Rádió 1 műsorvezetője a tiltott 4 szó közül bármelyiket kimondja automatikusan a másik játékos nyer.  Ha a játék időtartama alatt a beszélgetésben egyik Fél sem használja a tiltott szavakat a hallgató nyeri a játékot.

 

„RÁDIÓ 1 – HÁRMAS UGRÁS játék”

Játék leírása: játék időtartama alatt a hallgatók a műsorvezető felhívására telefonálnak a Rádió 1 központi nem emelt díjas telefonszámára (+36-20-311-1111). Az adásba kerülő hallgatót véletlenszerűen választja ki a műsorvezető.  A műsorvezető a játékosnak 3 tudásalapú kérdést tesz fel, melyre a hallgatónak legfeljebb 15 mp alatt helyes választ kell adnia, amennyiben valamely kérdésre rosszul válaszol elveszíti a játékot, ha mind három kérdésre jól válaszol a teljes nyereményt megnyeri. A játékosnak lehetősége van megállni bármelyik kérdésnél és ezáltal befejeznie a játékot, ezáltal az adott kérdésért járó (rész nyereményt) megnyernie.

 

„RÁDIÓ 1 – NAP HALLGATÓJA játék”

Műsorvezetői felhívásra a hallgatók reggel 6:00 és 09:30 között SMS üzeneteket küldenek a Rádió 1 központi nem emelt díjas telefonszámára (+36-20-311-1111).  A beérkező SMS-ek közül a műsorvezetők kiválasztják a legszellemesebb SMS íróját, aki elnyeri a "Nap hallgatója" címet. A hallgatót ezután a műsorvezetők telefonon felhívják. A hallgatónak a  játékban való részvételhez a "Balázsék" jelige kimondásával kell felvennie a telefont. Amennyiben a játékos nem a meghatározott módon szól bele a telefonba nem nyeri meg a nyereményét.

 

Játék nyereménye: A Radio Plus Kft. által szabadon meghatározott nyeremény

A nyeremények átadása: Hétköznap 9 és 16 óra között személyesen a Rádió 1 székhelyén (1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13.) vagy futárral a nyertes címére kézbesítve.

A nyeremény átvételéhez szükséges dokumentumok, az átvétel feltételei: Minden esetben a nyertesnek személyesen kell az átvétel helyszínén megjelennie és a következő –az előzetes telefonos egyeztetés alkalmával megadott adatokat tartalmazó - dokumentumokat kell magával hoznia a nyeremények átvételéhez:

 • érvényes személyi igazolvány
 • lakcímkártya

 

II. Általános rendelkezések:

 

A játékban kizárólag azon 16 éven felüli devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a II. 5 pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban játékos).

 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

 

A Rádió 1 játékaiban való részvétel feltétele, hogy a játékos a rádióban elhangzott vagy a weboldalon közzétett felhívásnak eleget tudjon tenni, tudja a helyes választ vagy felhívás szerint kerüljön kiválasztásra.

 

A nyereményjátékkal kapcsolatos információk, a hivatalos játékszabály megtekinthető munkanapokon 10 és 16 óra között a Radio Plus Kft. székhelyén (1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13.).

 

Egy játékban egy játékos csak egyszer nyerhet! Egy játéknak számít egy adott időszak alatt azonos témában, azonos módszerrel bonyolított játék.

 

A játékban nem vehetnek részt a Radio Plus Kft. dolgozói, szerződéses partnerei és azok hozzátartozói!

 

A játékos a nyerést követő 6 hónapon belül nem vehet részt és nem nyerhet újabb játékban.

 

Az a játékos, aki a játékra való jelentkezéskor a műsorvezetőnek nem a valós - később okmányaival igazolható- személyes adatait adja meg, a játékból kizárásra kerül és a nyereményét nem veheti át.

 

A nyeremény a játékos nevére szól, másra át nem ruházható, és készpénzre át nem válthatóak.

 

A Játékos hibájából eredően a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Radio Plus Kft felelősséget nem vállal. A Játékos tudomásul veszi, hogy Radio Plus Kft. a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

 

A Radio Plus Kft. fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Radio Plus Kft. kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

 

A Radio Plus Kft. jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

 

Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Radio Plus Kft. fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

 

A Radio Plus Kft. a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja.

 

A játékban a nyereményt a Radio Plus Kft. biztosítja.

A nyereménnyel kapcsolatban további információ kérhető, észrevétel tehető a balazsek@radio1.hu e-mail címen.

A jelen szabályzatban  nem szabályozott kérdésekben a Radio Plus Kft. mindenkor hatályos Általános Játékszabályzat rendelkezései is irányadóak.

 

A játékban résztvevő játékos önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen játékhoz kapcsolódó regisztráció során megadott személyes adatait a Radio Plus Kft. (1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg01-09-208476), mint adatkezelő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevelek, ajánlatok, tájékoztatók küldése, direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) céljából kezelje és azokat tárolja. Kijelenti, hogy a Radio Plus Kft. „Rádió 1 – Balázsék játékok” adatvédelmi tájékoztatóját megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. Kijelenti továbbá, hogy a Radio Plus Kft. „Rádió 1 – Balázsék játékok” felhasználási feltételeit elolvasta, megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, és az abban foglalt kötelezettségek betartását vállalja.

 

RÁDIÓ 1 – Cooky Slágere JÁTÉK

Hivatalos játékszabály

 

I. RÁDIÓ 1 adásában zajló játék:

 1. Játék megnevezése: „RÁDIÓ 1 –Cooky Slágere játék” (továbbiakban játék).
 2. Játék adásbeli kommunikációja: a játékot megelőzően (2017. december 4. – december 10.) a játék beharangozására és a játék ideje alatt (2017. december 11-15. között) a játék reklámozására promóciós spotokat sugároz a Rádió 1.
 3. Játék időtartama: 2017. december 11-15. között minden hétköznap délután 6 és este 8 óra között naponta 2 alkalommal, tehát összesen 10 alkalommal.
 4. Játék leírása: játék időtartama alatt a „Cooky Slágere” dal egy rövid részlete a Cooky Show c. műsorban kerül bemutatásra, a játék időtartam alatt minden hétköznap 18:00-20:00 között 1 alkalommal. Ezt követően a játék időtartama alatt minden hétköznap 18:00 és 20:00 között amikor a rádióban teljes hosszában lesugárzásra kerül az aznap bemutatott Cooky Slágere dal, a hallgatók akkor telefonálhatnak a Rádió 1 központi - nem emelt díjas - telefonszámára (+36-20-3 111-111).  Az telefonálók közül a tizedik telefonáló kerül adásba. A hallgatók a Cooky Slágere előadójának és címének elmondása után nyernek.
 5. Játék nyereménye: nettó 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint annak a hallgatónak, aki a rádió adásába kerülve helyesen tudja a Cooky Slágerének előadóját és címét.​​​​​​​​​​​​​​
 6. A nyeremények átadása:A nettó 50 000 Ft-os nyeremény átutalással kerül kifizetésre a szerencsés nyertes által megadott bankszámla számra, amennyiben a nyertes nem rendelkezik bankszámlaszámmal készpénzben, a Radio Plus Kft. székhelyén, vagy belföldi postautalvány útján kerül kifizetésre.
 7. A nyeremény összeg kifizetéséhez szükséges dokumentumok, az átvétel feltételei:

Minden esetben a nyertesnek személyesen kell megjelennie a Radio Plus Kft. székhelyén (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.) vagy a Rádió 1 hálózatában lévő valamely rádió címén és a következő –az előzetes telefonos egyeztetés alkalmával megadott adatokat tartalmazó - dokumentumokat kell magával hoznia:

 • érvényes személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • adókártya

Radio Plus Kft. képviselője a fent jelölt személyazonosító okmányok alapján, a nyertessel az igazolványaihoz kapcsolódó és egyéb átvételi dokumentumokat kitölti.

A nyeremény átadás időszaka:

 • A nettó 50 000 Ft nyeremény összegek kifizetésének időszaka, a játék végét követően (2018. december 15.) a 8. munkanapon kezdődnek meg. A nyeremények kifizetésének határideje 2018. március 31.

 

II. Általános rendelkezések:

A játékban kizárólag azon 18 éven felüli devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a II. 5 pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban játékos).

 

 1. A Rádió 1 játékaiban való részvétel feltétele, hogy a játékos a rádióban elhangzott vagy a weboldalon közzétett felhívásnak eleget tudjon tenni, tudja a helyes választ vagy felhívás szerint kerüljön kiválasztásra.
 2. A nyereményjátékkal kapcsolatos információk, a hivatalos játékszabály megtekinthető munkanapokon 10 és 16 óra között a Radio Plus Kft. székhelyén (1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13.) vagy a www.radio1.hu weboldalon.
 3. Egy játékban egy játékos csak egyszer nyerhet! Egy játéknak számít egy adott időszak alatt azonos témában, azonos módszerrel bonyolított játék.
 4. A játékban nem vehetnek részt a Radio Plus Kft. dolgozói, szerződéses partnerei és azok hozzátartozói!
 5. A játékos a nyerést követő 6 hónapon belül nem vehet részt és nem nyerhet újabb játékban.
 6. Az a játékos, aki a játékra való jelentkezéskor a műsorvezetőnek nem a valós - később okmányaival igazolható- személyes adatait adja meg, a játékból kizárásra kerül és a nyereményét nem veheti át.
 7. A nyeremény a játékos nevére szól, másra át nem ruházható.
 8. A játékban a nettó 50 000 Ft nyereményt a Radio Plus Kft. biztosítja.
 9. A Játékos hibájából eredően a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Radio Plus Kft felelősséget nem vállal. A Játékos tudomásul veszi, hogy Radio Plus Kft. a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.
 10. A Radio Plus Kft. fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Radio Plus Kft. kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.
 11. A Radio Plus Kft. jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.
 12. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Radio Plus Kft. fenntartja a jogot, hogy a Játékot szü
 13. A Radio Plus Kft. a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja.
 14. A nyereménnyel kapcsolatban további információ kérhető, észrevétel tehető a Radio Plus Kft.-nél.
 15. A jelen szabályzatban  nem szabályozott kérdésekben a Radio Plus Kft. mindenkor hatályos Általános Játékszabályzat rendelkezései is irányadóak.

 

A játékban résztvevő játékos önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen játékhoz kapcsolódó regisztráció során megadott személyes adatait a Radio Plus Kft. (1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.01-09-208476), mint adatkezelő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevelek, ajánlatok, tájékoztatók küldése, direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) céljából kezelje és azokat tárolja. Kijelenti, hogy a Radio Plus Kft. „Rádió 1 –Cooky Slágere játék” adatvédelmi tájékoztatóját megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. Kijelenti továbbá, hogy a Radio Plus Kft. „Rádió 1 –Cooky Slágere játék” felhasználási feltételeit elolvasta, megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, és az abban foglalt kötelezettségek betartását vállalja.

RÁDIÓ 1 – NÚSZ JÁTÉK

Hivatalos játékszabály

I. RÁDIÓ 1 adásában zajló játék:

 1. Játék megnevezése: „RÁDIÓ 1 –NÚSZ játék” (továbbiakban játék).
 2. Játék adásbeli kommunikációja: a játékot megelőzően (2017. december 4 - 10.) a játék beharangozására és a játék ideje alatt (2017. december 11-21. között) a játék reklámozására promóciós spotokat sugároz a Rádió 1.

      3. Játék időtartama: 2017. december 11-21 között minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között naponta egy alkalommal, összesen 10 alkalommal

      4. Játék leírása: játék időtartama alatt mindennap a játékhoz kapcsolódóan egy adott kulcsszó kerül meghatározásra a Rádió 1 Balázsék című műsorvezetői által. A hallgatóknak figyelni kell a műsorvezetők által elmondott napi kulcsszót. A játékosok feladata, hogy a kulcsszóban szereplő legalább 1 betűvel fényképet készítsenek 10 percen belül a kulcsszó elhangzását követően. A fényképen egy rendszámnak kell látszódnia és a játékos arcának. A fotót a hallgatóknak a Rádió 1 központi - nem emelt díjas - telefonszámára (+36-20-3 111-111) viber üzenetben kell elküldeniük.  A beérkező képek közül sorsolás útján a műsorvezetők választják ki az adott napi nyertest.

       5. Játék nyereménye:

 • 1 db 1 éves országos autópálya E-MATRICA (érvényes 2018.01.01-2019.01.31. között) a nyertes által megadott rendszámra vonatkozóan.

       6. A nyeremények átadása: E-mailben történik, a nyertesek által megadott e-mail címre, a játék folyamán az általuk megadott rendszámra regisztrálva.

       7. A nyeremény átvételéhez szükséges dokumentumok, az átvétel feltételei: Minden esetben a nyertesnek személyesen kell megjelennie a Radio Plus Kft. székhelyén (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.) vagy a Rádió 1 hálózatában lévő valamely rádió címén és a következő –az előzetes telefonos egyeztetés alkalmával megadott adatokat tartalmazó - dokumentumokat kell magával hoznia:

- érvényes személyi igazolvány

- lakcímkártya

- adókártya

Radio Plus Kft. képviselője a fent jelölt személyazonosító okmányok alapján, a nyertessel az igazolványaihoz kapcsolódó és egyéb átvételi dokumentumokat kitölti.

Radio Plus Kft. nem felel a nyertes által megadott rendszám érvényességéért, és az esetlegesen rosszul, hibásan megadott rendszám miatt felmerülő igényekért.

         8. A nyeremény átadás időszaka:

             2018.01.31-ig történik

II. Általános rendelkezések:

 1. A játékban kizárólag azon 18 éven felüli devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a II. 5 pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban játékos).
 2. A Rádió 1 játékaiban való részvétel feltétele, hogy a játékos a rádióban elhangzott vagy a weboldalon közzétett felhívásnak eleget tudjon tenni, tudja a helyes választ vagy felhívás szerint kerüljön kiválasztásra.
 3. A nyereményjátékkal kapcsolatos információk, a hivatalos játékszabály megtekinthető munkanapokon 10 és 16 óra között a Radio Plus Kft. székhelyén (1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13.) vagy a www.radio1.hu weboldalon.
 4. Egy játékban egy játékos csak egyszer nyerhet! Egy játéknak számít egy adott időszak alatt azonos témában, azonos módszerrel bonyolított játék.
 5. A játékban részt vevők a fényképek Radio Plus Kft. részére történő megküldésével egyidejűleg a fénykép felhasználásához ingyenesen hozzájárulnak, szerződi jogdíjat a Radio Plus a felhasználásért nem fizet, azok jogdíjfizetés nélkül felhasználhatóak.
 6. A játékban nem vehetnek részt a Radio Plus Kft. dolgozói, szerződéses partnerei és azok hozzátartozói!
 7. A játékos a nyerést követő 6 hónapon belül nem vehet részt és nem nyerhet újabb játékban.
 8. Az a játékos, aki a játékra való jelentkezéskor a műsorvezetőnek nem a valós - később okmányaival igazolható- személyes adatait adja meg, a játékból kizárásra kerül és a nyereményét nem veheti át.
 9. A nyeremény a játékos nevére szól, másra át nem ruházható.
 10. A játékban a nyereményt a Radio Plus Kft. biztosítja.
 11. A Játékos hibájából eredően a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Radio Plus Kft felelősséget nem vállal. A Játékos tudomásul veszi, hogy Radio Plus Kft. a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.
 12. A Radio Plus Kft. fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Radio Plus Kft. kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.
 13. A Radio Plus Kft. jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.
 14. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Radio Plus Kft. fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.
 15. A Radio Plus Kft. a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja.
 16. A nyereménnyel kapcsolatban további információ kérhető, észrevétel tehető a Radio Plus Kft.-nél.
 17. A jelen szabályzatban  nem szabályozott kérdésekben a Radio Plus Kft. mindenkor hatályos Általános Játékszabályzat rendelkezései is irányadóak.

A játékban résztvevő játékos önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen játékhoz kapcsolódó regisztráció során megadott személyes adatait a Radio Plus Kft. (1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.01-09-208476), mint adatkezelő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevelek, ajánlatok, tájékoztatók küldése, direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) céljából kezelje és azokat tárolja. Kijelenti, hogy a Radio Plus Kft. „Rádió 1 –NÚSZ játék” adatvédelmi tájékoztatóját megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. Kijelenti továbbá, hogy a Radio Plus Kft. „Rádió 1 –NÚSZ játék” felhasználási feltételeit elolvasta, megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, és az abban foglalt kötelezettségek betartását vállalja.

RÁDIÓ 1 – Liget JÁTÉK

Hivatalos játékszabály

I. RÁDIÓ 1 adásában zajló játék:

 1. Játék megnevezése: „RÁDIÓ 1 – Liget játék” (továbbiakban játék).
 2. Játék adásbeli kommunikációja: a játék ideje alatt (2017. december 11. és 2017. december 16. között) a játék reklámozására promóciós spotokat sugároz a Rádió 1.
 3. Játék időtartama: 2017. december 11. és 2017 december 16. között minden hétköznap este 18:00-20:00 óra között naponta 1 alkalommal, összesen 6 alkalommal.
 4. Játék leírása: játék időtartama alatt a hallgatók a műsorvezető felhívására telefonálnak a Rádió 1 központi nem emelt díjas telefonszámára (+36-20-311-1111). A 10. szerencsés telefonáló a rádió neve és szlogen elmondása után nyer.
 5. Játék nyereménye:
 • Páros belépőjegy a Liget - Rádió 1 buliba. Amely 2017. december 16-án kerül megrendezésre a Liget Clubban.

       6. A nyeremények átadása:

 • Hétköznap 9 és 16 óra között személyesen a Rádió 1 székhelyén (1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13.) vagy futárral a nyertes címére kézbesítve.

        7. A nyeremény átvételéhez szükséges dokumentumok, az átvétel feltételei:

Minden esetben a nyertesnek személyesen kell az átvétel helyszínén megjelennie és a következő –az előzetes telefonos egyeztetés alkalmával megadott adatokat tartalmazó - dokumentumokat kell magával hoznia a nyeremények átvételéhez:

 • érvényes személyi igazolvány
 • lakcímkártya

II. Általános rendelkezések:

 1. A játékban kizárólag azon 16 éven felüli devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a II. 5 pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban játékos).
 2. A Rádió 1 játékaiban való részvétel feltétele, hogy a játékos a rádióban elhangzott vagy a weboldalon közzétett felhívásnak eleget tudjon tenni, tudja a helyes választ vagy felhívás szerint kerüljön kiválasztásra.
 3. A nyereményjátékkal kapcsolatos információk, a hivatalos játékszabály megtekinthető munkanapokon 10 és 16 óra között a Radio Plus Kft. székhelyén (1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13.).
 4. Egy játékban egy játékos csak egyszer nyerhet! Egy játéknak számít egy adott időszak alatt azonos témában, azonos módszerrel bonyolított játék.
 5. A játékban nem vehetnek részt a Radio Plus Kft. dolgozói, szerződéses partnerei és azok hozzátartozói!
 6. A játékos a nyerést követő 6 hónapon belül nem vehet részt és nem nyerhet újabb játékban.
 7. Az a játékos, aki a játékra való jelentkezéskor a műsorvezetőnek nem a valós - később okmányaival igazolható- személyes adatait adja meg, a játékból kizárásra kerül és a nyereményét nem veheti át.
 8. A nyeremény a játékos nevére szól, másra át nem ruházható.
 9. A játékban a nyereményt a Csütörtök 12 Kft. biztosítja.
 10. A nyereménnyel kapcsolatban további információ kérhető, észrevétel tehető a Radio Plus Kft-nél.A játékban résztvevő játékos önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen játékhoz kapcsolódó regisztráció során megadott személyes adatait a Radio Plus Kft. (1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg01-09-208476), mint adatkezelő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevelek, ajánlatok, tájékoztatók küldése, direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) céljából kezelje és azokat tárolja. Kijelenti, hogy a Radio Plus Kft. „Rádió 1 –Liget játék” adatvédelmi tájékoztatóját megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. Kijelenti továbbá, hogy a Radio Plus Kft. „Rádió 1 –Liget játék” felhasználási feltételeit elolvasta, megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, és az abban foglalt kötelezettségek betartását vállalja.

 

 

 

 

Élő adás

Most szól
Rádió 1 - Csak igazi mai sláger megy
Következő szám
Rádió 1 - Csak igazi mai sláger megy