Játékszabályzat

Nyereményjáték Szabályzat

Jelen Játékszabályzat a RadioFactory Kft.(székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. IV. em. cégjegyzékszám: 01-09-307847; adószám: 26207788-2-41; a továbbiakban: RadioFactory) által az alábbi rádiós médiaszolgáltató műsorában meghirdetett valamennyi Nyereményjátékra érvényes.

 

RadioFactory jogosult Nyereményjáték szervezésére az alábbi médiaszolgáltatók (továbbiakban. Médiaszolgáltató) műsorában:

 

Médiaszolgáltató: Radio Plus Kft.

Médiaszolgáltatás megnevezése, frekvenciája: Rádió 1; Budapest 96,4 MHz

 

A RadioFactory Játékszabályzata bárki által megtekinthető a RadioFactory stúdiójában (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.) 09:00-16:00 óra között és az adott Médiaszolgáltató honlapján, ahol a Nyereményjáték megszervezésre kerül.

 

A RadioFactory Kft. által szervezett nyereményjátékok (továbbiakban: Nyereményjáték) nem minősülnek a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerinti szerencsejátéknak, ajándéksorsolásnak, fogadásnak, távszerencsejátéknak.

 

A RadioFactory által meghirdetett Nyereményjátékban részt vehet minden 16 éven felüli, devizabelföldi, Magyarországon állandó lakcímmel, vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, kivéve a jelen Játékszabályzatban meghatározott kivételeket.

 

A Meghirdetett Nyereményjátékban nem vehetnek részt:

a.       a RadioFactory alkalmazottai, illetve a társasággal tartós megbízási jogviszonyban álló partnerei, szerződéses képviselői, azok munkatársai,

b.       illetve az a. pontban meghatározottak Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) szerinti hozzátartozói,

c.       18 éven aluli személyek az alkohol termék nyereménnyel kapcsolatos Nyereményjátékban.

 

A Nyereményjátékban való részvétel előfeltétele, hogy a résztvevő a meghirdetett játékfelhívás feltételeinek eleget tegyen, a játékfelhívásban foglaltaknak megfelelően a Nyereményjátékban megadott telefonszámra betelefonáljon, vagy SMS-t küldjön, illetve a RadioFactory által megadott online felületen regisztráljon és/vagy az adott játékfelhívásban meghatározásra kerülő egyéb módon a Nyereményjátékba bekerüljön, valamint a Nyereményjátékban feltett kérdésre helyesen válaszoljon, illetőleg egyéb, a játékfelhívásban meghatározott módon eleget tegyen az abban rögzített feladatnak, vagy a Nyereményjáték során kiválasztásra kerüljön.

 

Az egyes Nyereményjátékok időtartama a RadioFactory által meghatározott külön felhívásban kerül meghatározásra.

 

Nyertes az, akit az adott játékfelhívás feltételei szerint nyertesnek kell tekinteni.

 

Amennyiben az adott Nyereményjáték feltételeiből vagy jellegéből más nem következik, nyertesnek azt kell tekinteni, aki a Médiaszolgáltató adásában személyében telefonon elérhető, és az általa megadott elérhetőségi adatok alapján a Nyereményjáték nyerteseként megszólaltatható. Amennyiben a résztvevő az általa megadott elérhetőségeken adásban bármely okból nem szólaltatható meg, a RadioFactory jogosult más olyan részt vevőt nyertesként megjelölni, aki a játékfelhívásban megadott feltételek szerint az első nyertes jelen pont szerinti Játékból történő kiesése esetén nyertesnek tekinthető és adásban az általa megadott elérhetőségen megszólaltatható.

 

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a játékos a Játékba kerüléskor a RadioFactory munkatársának adáson kívül megadja nevét, telefonszámát, online játék esetén nevét és e-mail címét. A megadott adatokat a RadioFactory munkatársa jogosult visszahívással ellenőrizni. Amennyiben a játékos nyer, úgy a RadioFactory munkatársának meg kell adnia lakcímét, illetőleg amennyiben nyereményét nem a lakóhelyére kéri kézbesíteni, úgy a kézbesítés címét. RadioFactory jogosult egyéb adatokat is kérni, ahhoz, hogy a nyeremény átadása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történjen.

 

A RadioFactory jogosult a nyertesek nevét adásban közölni, illetőleg nevüket honlapján és online Játék esetén Facebook oldalán feltüntetni.

 

A Nyereményjátékban való részvételnek további feltételei az alábbiak:

(i) egy személy egy Nyereményjátékban 60 napon belül egyszer nyerhet;

(ii) ugyanabban a Nyereményjátékban nem lehet nyertes az, aki az adott Nyereményjátékban korábban nyert játékos hozzátartozója vagy a nyertes játékossal azonos háztartásban és/vagy azonos lakcímen él;

Az (i) pont vonatkozásában egy Játéknak számít az azonos módszerrel, azonos témában, azonos vagy hasonló kérdésekkel, feladatokkal lebonyolított játéksorozat, akkor is, ha egy Játék több napon át tart.

 

Hozzátartozó alatt értendő a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére és a testvér házastársa. Azonos háztartásban élőnek minősül az azonos lakcímen élő hozzátartozó vagy egyéb személy. Azonos lakcím alatt értendő a nyertes lakcímével azonos lakhely vagy tartózkodási hely (ideértve az emelet és ajtószám azonosságát is).

 

A nyereményeket a RadioFactory legkésőbb a Játék lezárását követő 30 napon belül kézbesíti a nyertes által megadott névre és címre, vagy a nyertesnek azt személyesen kell átvennie.

 

A RadioFactory fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/díjat) másik nyereménnyel (ajándékkal/díjjal) helyettesítsen a jelen Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A RadioFactory ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

 

A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremények postázási költségét a RadioFactory viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a nyertest terhelik.

 

A RadioFactory a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a RadioFactory a nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl.

 

A nyertes által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért, a nyereményre való jogosultság hibás adatok megadása miatt történő elvesztéséért, továbbá a nyeremény átvételét meghiúsító egyéb rajta kívülálló eseményekért a RadioFactory semmilyen felelősséget nem vállal.

 

A kézbesítést a RadioFactory egyszer kísérli meg. Amennyiben a kézbesítés bármely okból sikertelen, erről értesítik a nyertest, aki a Játék befejezésétől számított 30 napig személyesen veheti át nyereményét előre egyeztetett időpontban a RadioFactory székhelyén. (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.) 09:00-16:00 óra között.

 

A fenti időtartam elteltét követően a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére.

 

A tizennyolc éven aluli nyertesek nyereményeiket törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetik át.

 

Amennyiben a Játék során a nyertes kiválasztása sorsolás útján történik, a RadioFactory pótnyertes(eket) sorsol ki. Ha a nyertes nem felel meg akár jelen Szabályzatban, akár egy meghatározott játék egyedi játékszabályzatában foglalt, vagy a Játékra vonatkozó egyéb feltételeknek, illetve a nyertes a nyereményét bármilyen okból nem veszi át, a nyereményt a pótnyertes(ek) kapják, amennyiben megfelel(nek) a Játék feltételeinek.

 

A RadioFactory nem vállal felelősséget a nyereményekkel kapcsolatos minőségi kifogásokért, és a nyereményekkel kapcsolatos szavatossági, jótállási és egyéb igények a RadioFactorysal szemben nem érvényesíthetők.

 

A RadioFactory fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a RadioFactory által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

 

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai, esetlegesen képmása a RadioFactory adatbázisába kerüljenek és azokat a RadioFactory a Játék lebonyolításához – és annak idejére – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a RadioFactory Kft., aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok, és az Adatkezelési Szabályzat rendelkezései szerint kezeli, azzal, hogy Az adatkezelés jogalapja minden felvett adat esetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a játékos önkéntes hozzájárulása. A játékos jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy a RadioFactory adatait az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően felhasználja.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-137660/2018

A játékos tudomásul veszi, hogy a RadioFactory adásába történő betelefonálással és ezáltal a Nyereményjátékban való részvétellel a RadioFactory jelen Szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti. A játékos a jelen Szabályzat elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a RadioFactory munkatársai rögzítsék. A RadioFactory a játékos adatait célhoz kötötten, kizárólag a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, valamint az jelen Szabályzatban, és az egyedi játékra vonatkozó részvételi feltételekben foglaltaknak való megfelelés ellenőrzése céljából, továbbá a nyeremények átadása céljából használhatja fel.

 

A játékos kifejezetten elfogadja, amely szerint amennyiben azon Médiaszolgáltató médiaszolgáltatási joga megszűnne, amelyen a Nyereményjáték szervezésre kerül, akkor a médiaszolgáltatási jog megszűnése előtt kihirdetett, de még nem kézbesített, továbbá a játékosnak a médiaszolgáltatási jog megszűnése előtt átadott/kézbesített, azonban a médiaszolgáltatási jog megszűnése után esedékes, illetve felhasználható nyereményre való jogosultsága a médiaszolgáltatási jog megszűnésének napjával megszűnik, amely megszűnést a Felek úgy tekintenek, hogy a nyereményre való jogosultság egyik félnek sem felróható okból lehetetlenült, és a játékos a nyeremény fenti okból történő lehetetlenülésével összefüggésben semmilyen jogcímen kártérítési követelést vagy egyéb igényt a RadioFactory-vel szemben nem érvényesíthet.

 

RadioFactory a játék lezárulta után 30 napon túl semmilyen, a Nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

 

A RadioFactory Kft.. fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítsa.

 

 

Rádió 1 Balázsék Általános nyereményjáték szabályzat

 

RÁDIÓ 1 –BALÁZSÉK JÁTÉKOK

 

I. RÁDIÓ 1 Balázsék adásában zajló játék:

 

Játék időtartama: minden hétköznap reggel 6:00 és 10:00 között naponta 1 alkalommal

 

Játék típusa: Fekete-fehér játék, Hármas Ugrás játék, Nap hallgatója játék

 

Játék leírás:

 

„RÁDIÓ 1 – FEKETE-FEHÉR játék”

 

Játék leírása: játék időtartama alatt a hallgatók a műsorvezető felhívására telefonálnak a Rádió 1 központi nem emelt díjas telefonszámára (+36-20-311-1111). Az adásba kerülő hallgatót véletlenszerűen választja ki a műsorvezető. A hallgató 60 másodpercig játszik a Rádió 1 műsorvezetővel, melyben 4 tiltott szót nem használhat: fekete, fehér, igen, nem. Amennyiben a játékos vagy a Rádió 1 műsorvezetője a tiltott 4 szó közül bármelyiket kimondja automatikusan a másik játékos nyer.  Ha a játék időtartama alatt a beszélgetésben egyik Fél sem használja a tiltott szavakat a hallgató nyeri a játékot.

 

„RÁDIÓ 1 – HÁRMAS UGRÁS játék”

 

Játék leírása: játék időtartama alatt a hallgatók a műsorvezető felhívására telefonálnak a Rádió 1 központi nem emelt díjas telefonszámára (+36-20-311-1111). Az adásba kerülő hallgatót véletlenszerűen választja ki a műsorvezető.  A műsorvezető a játékosnak 3 tudásalapú kérdést tesz fel, melyre a hallgatónak legfeljebb 15 mp alatt helyes választ kell adnia, amennyiben valamely kérdésre rosszul válaszol elveszíti a játékot, ha mind három kérdésre jól válaszol a teljes nyereményt megnyeri. A játékosnak lehetősége van megállni bármelyik kérdésnél és ezáltal befejeznie a játékot, ezáltal az adott kérdésért járó (rész nyereményt) megnyernie.

 

„RÁDIÓ 1 – NAP HALLGATÓJA játék”

 

Műsorvezetői felhívásra a hallgatók reggel 9:00 és 09:50 között SMS üzeneteket küldenek a Rádió 1 központi nem emelt díjas telefonszámára (+36-20-311-1111).  A beérkező SMS-ek közül a műsorvezetők kiválasztják a legszellemesebb SMS íróját, aki elnyeri a “Nap hallgatója” címet. A hallgatót ezután a műsorvezetők telefonon felhívják. A hallgatónak a játékban való részvételhez a “Balázsék” jelige kimondásával kell felvennie a telefont. Amennyiben a játékos nem a meghatározott módon szól bele a telefonba nem nyeri meg a nyereményét.

 

Játék nyereménye: A RadioFactory Kft. által szabadon meghatározott nyeremény

 

A nyeremények átadása: Hétköznap 9 és 16 óra között személyesen a RadioFactory székhelyén (1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13.) vagy futárral a nyertes címére kézbesítve.

 

A nyeremény átvételéhez szükséges dokumentumok, az átvétel feltételei: Minden esetben a nyertesnek személyesen kell az átvétel helyszínén megjelennie és a következő –az előzetes telefonos egyeztetés alkalmával megadott adatokat tartalmazó – dokumentumokat kell magával hoznia a nyeremények átvételéhez:

i.      érvényes személyi igazolvány

ii.      lakcímkártya

 

A játékos a nyerést követő 6 hónapon belül nem vehet részt és nem nyerhet újabb a RadioFactory által szervezett nyereményjátékban.

 

A játékban a nyereményt a RadioFactory Kft. biztosítja.

 

A nyereménnyel kapcsolatban további információ kérhető, észrevétel tehető a balazsek@radio1.hu e-mail címen.

 

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a RadioFactory Kft. mindenkor hatályos Általános Játékszabályzat rendelkezései is irányadóak.

 

A Nyereményjátékban való részvétel a jelen általános Játékszabályzat kifejezett tudomásulvételét és visszavonhatatlan elfogadását jelenti.

 

 

A játékban résztvevő játékos önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen játékhoz kapcsolódó regisztráció során megadott személyes adatait a RadioFactory Kft.(székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. IV. em. cégjegyzékszám: 01-09-307847; adószám: 26207788-2-41; a továbbiakban: RadioFactory) mint adatkezelő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevelek, ajánlatok, tájékoztatók küldése, direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) céljából kezelje és azokat tárolja. Kijelenti, hogy a RadioFactory Kft. adatvédelmi tájékoztatóját megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

 

RÁDIÓ 1 – MASTERCARD Játék

 

Hivatalos játékszabály

 

I. RÁDIÓ 1 adásában zajló játék:

 1. Játék megnevezése: „RÁDIÓ 1 – MASTERCARD Játék” (továbbiakban játék).

 

 1. Játék adásbeli kommunikációja: a játékot megelőzően (2018. május 28 – június 3.) a játék beharangozására és a játék ideje alatt (2018. június 4 – június 8.) a játék reklámozására promóciós spotokat sugároz a Rádió 1.

 

 1. Játék időtartama: 2018. június 4- június 8. között minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között naponta 2 alkalommal, összesen 10 alkalommal.

 

 1. Játék leírása: A játék időtartama alatt a hallgatók minden hétköznap reggel 06.00 és 10.00 között műsorvezetői felhívást követően telefonálhatnak, a Rádió 1 központi nem emelt díjas telefonszámára (+36-20-311-1111). A 10. telefonáló kerül adásba. Az adásba kerülő játékos Balázsék digitális áruházából 10 termék közül szabadon választhatja ki a neki legjobban tetszőt, amelyért a játék folyamán játszani fog. A játékosnak a műsorvezetők négy tudásalapú kérdést tesznek fel. Minden jól megválaszolt kérdésért a játékosok egy számjegyet kapnak a műsorvezetőktől. A játék célja, hogy a játékos mind a 4 kérdésre helyesen válaszoljon és 4 db számjegyet gyűjtsön össze. A négy számjegy a játék végén beütésre kerül az áruházhoz tartozó digitális terminálon, mely alapján a PIN kód megfejtésre kerül.

Amennyiben legalább kettő helyes választ ad, lehetősége nyílik a PIN kód hiányzó számjegyeit megtippelni.

A játékos által összegyűjtött vagy megtippelt 4 számjegyet a műsorvezetők ütik be a játék folyamán a digitális terminálba. Amennyiben a PIN kód helyes a játékos a játék elején kiválasztott nyereményt automatikusan megnyeri.

 

Az adásbak kerülő játékosnak rendelkeznie kell legalább 1 db Mastercard vagy Maestro kártyás fizetést igazoló blokkal.

 

 1. Játék nyereménye:
 • TV
 • TABLET
 • X-BOX
 • Promod Vásárlási utalvány
 • Elektromos roller
 • Elektromos grillsütő
 • Iphone SE
 • Babakocsi
 • Kerékpár
 • Hűtőszekrény
 1. A nyeremények átadása: Telefonos egyeztetést követően futárral a nyertes által megadott címre, vagy személyesen átvehető hétköznap 9:00-16:00 között a Rádió 1 székhelyén (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.).

 

 1. A nyeremény átvételéhez szükséges dokumentumok, az átvétel feltételei:

Minden esetben a nyertesnek személyesen kell az átvétel helyszínén megjelennie és a következő –az előzetes telefonos alkalmával megadott adatokat tartalmazó – dokumentumokat egyeztetés céljából kell magával hoznia a nyeremények átvételéhez:

 • érvényes személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • adóigazolvány

 

II. Általános rendelkezések:

 1. A játékban kizárólag azon 16 éven felüli devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a II. 5 pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban játékos).
 2. A Rádió 1 játékaiban való részvétel feltétele, hogy a játékos a rádióban elhangzott vagy a weboldalon közzétett felhívásnak eleget tudjon tenni, tudja a helyes választ vagy felhívás szerint kerüljön kiválasztásra.
 3. A nyereményjátékkal kapcsolatos információk, a hivatalos játékszabály megtekinthető munkanapokon 10 és 16 óra között a RadioFactory Kft. székhelyén (1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13.).
 4. Egy játékban egy játékos csak egyszer nyerhet! Egy játéknak számít egy adott időszak alatt azonos témában, azonos módszerrel bonyolított játék.
 5. A játékban nem vehetnek részt a RadioFactory Kft. dolgozói, szerződéses partnerei és azok hozzátartozói!
 6. A játékos a nyerést követő 6 hónapon belül nem vehet részt és nem nyerhet újabb játékban.
 7. Az a játékos, aki a játékra való jelentkezéskor a műsorvezetőnek nem a valós – később okmányaival igazolható- személyes adatait adja meg, a játékból kizárásra kerül és a nyereményét nem veheti át.
 8. A nyeremény a játékos nevére szól, másra át nem ruházható.
 9. A játékban a nyereményt a Mastercard Europe SA. biztosítja.
 10. A nyereménnyel kapcsolatban további információ kérhető a RadioFactory Kft-nél.
 11. A Játékos hibájából eredően a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a RadioFactory Kft. felelősséget nem vállal. A Játékos tudomásul veszi, hogy RadioFactory Kft. a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.
 12. A RadioFactory Kft. fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A RadioFactory Kft. kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.
 13. A RadioFactory Kft. jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.
 14. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a RadioFactory Kft. fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.
 15. A RadioFactory Kft. a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja.
 16. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a RadioFactory Kft. mindenkor hatályos Általános Játékszabályzat rendelkezései is irányadóak.
 17. A játékban résztvevő játékos önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen játékhoz kapcsolódó regisztráció során megadott személyes adatait a RadioFactory Kft. (1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg01-09-307847), mint adatkezelő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevelek, ajánlatok, tájékoztatók küldése, direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) céljából kezelje és azokat tárolja. Kijelenti, hogy a RadioFactory Kft. „Rádió 1 –MASTERCARD játék” adatvédelmi tájékoztatóját megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. Kijelenti továbbá, hogy a RadioFactory Kft. „Rádió 1 –MASTERCARD játék” felhasználási feltételeit elolvasta, megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, és az abban foglalt kötelezettségek betartását vállalja.

Cooky

Györke Attila

Király Tamás

Kovács Ákos

Disco's Hit

Balázsék

Revolution

Andro

Purebeat

Metzker Viktória

Newik

Loving Arms

Bricklake

Lotfi Begi

Frekvenciatérkép

Budapest 96.4
Szeged 87.9
Miskolc 96.3
Győr 103.1
Nyíregyháza 91.1
Zalaegerszeg 95.1
Salgótarján 100.4
Sopron 94.1
Balaton 105.7
Heves 93.7
Villány 100.9
Komló 99.4
Paks 107.5
Debrecen 95.0
Pécs 90.6
Szombathely 97.7
Békéscsaba 104.0
Eger 101.3
Szekszárd 91.1
Szolnok 90.4
Tiszafüred 88.7
Abádszalók 89.2
Mohács 93.8
Dunaföldvár 106.5
Dunaújváros 93.1
Baja 94.3
Kiskunfélegyháza 91.1
Kiskunmajsa 88.2
Hajdúböszörmény 98.9
Hajdúszoboszló 100.6
Hajdúnánás 93.3
Derecske 94.7
Rádió 1

Most szól:

 • Következő