Játékszabályzat

Általános Nyereményjáték Szabályzat

 

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, a Media Moment Kft. ( székhelye: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. III. em. 16.; cégjegyzékszáma: 01-09-303677; adószáma: 26133409-2-41; képviseletében eljár: Székely Szilárd ügyvezető, továbbiakban: Media Moment Kft. vagy Játékszervező) által szervezett, a „Rádió 1” elnevezésű rádió csatornák bármelyikén meghirdetett nyereményjátékra (továbbiakban: Nyereményjáték vagy „Játék”).

 

Játékosok és nyertesek

 1. Media Moment Kft.által meghirdetett Nyereményjátékban részt vehet minden természetes személy, aki
 • 16 éven felüli,
 • Magyarországon állandó lakcímmel, vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkezik,
 • a Játék műsorban meghirdetett feltételeit teljesíti,
 • pénznyeremény esetén aki magyarországi banknál nyitott, természetes személy jogosult által vezetett pénzforgalmi bankszámlával rendelkezik, kiskorú Játékos esetén a törvényes képviselő bankszámlája is elfogadott,
 • nincs kizárva a Játékból.

 

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt, abból ki vannak zárva:

a) a Játékszervező alkalmazottai, illetve a társasággal tartós jogviszonyban álló vállalkozások, és üzleti partnerek munkavállalói, valamint az adott Játék szervezésében részt vevő vállalkozások (pl. ügynökség, nyeremény felajánlója, szponzor) alkalmazottai;

b) az a) pontban megjelölt vállalkozásokkal tartós jogviszonyban álló természetes személyek és vezető tisztségviselők;

c) valamint az a) és b) pontban meghatározottak Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) szerinti hozzátartozói és a velük egy háztartásban élők,

d) akik nem felelnek meg a Játék műsorban meghirdetett feltételeinek.

Hozzátartozó alatt értendő a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére és a testvér házastársa.

 

A Játékszervező a Játékból kizárhatja azokat, akik

 • obszcén, sértő vagy egyéb okból jogsértő megnyilvánulást tanúsítanak a Játék során;
 • azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket növeljék, megtévesztően vagy jogsértően járnak el, vagy a játékban a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítanak;
 • az a Játékos, aki a Játékra való jelentkezéskor vagy a későbbiekben nem a valós – később okmányaival igazolható- személyes adatait adja meg, a Játékból kizárásra kerül;
 • akik a Játékszervező által meghirdetett korábbi nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak.

A Játékos a Játékban való részvétellel a jelen Játékszabályzatot elfogadja.

A Nyereményjátékban való részvétel előfeltétele, hogy a résztvevő a meghirdetett játékfelhívás feltételeinek eleget tegyen.

Az egyes Nyereményjátékok időtartama, és az azokban való részvétel módja a Media Moment Kft.által meghatározott külön felhívásban kerül meghatározásra.

A Játékos a játékra való jelentkezéssel elfogadja, hogy a műsorvezető határozza meg a kérdésre adható felelet időkeretét.

 1. A Játék nyertese(i) („Nyertes”) az(ok) a Játékos(ok), aki(ke)t az adott játékfelhívás feltételei szerint nyertes(ek)nek kell tekinteni; amennyiben a Nyertes sorsolás útján kerül kiválasztásra, úgy a játék felhívásban foglalt feltételek teljesítésén kívül az a Játékos válik Nyertessé, aki kisorsolásra kerül.
 2. Amennyiben a Nyertes sorsolással kerül kiválasztásra, úgy a Játékszervező a nyertes(ek) számával megegyező számú pótnyertest is kisorsol. A pótnyertesek a Nyertesek kiesése esteén, kisorsolásuk sorrendjében válhatnak jogosulttá a Játék nyereményére („Nyeremény”).

 

A Játék szabályai

 1. A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy a Játék felhívást bármikor visszavonja, a Játék feltételeit bármikor módosítsa, vagy ne hirdessen Nyertest. A Játékosok ebből eredően semminemű igénnyel vagy követeléssel nem élhetnek.
 2. A Játékszervező kizárja a felelősségét a Játék során használt telekommunikációs eszközök hibájából, és a telekommunikációs kapcsolat megszakadásából, kieséséből, szüneteléséből stb. eredően.
 3. Az adott Játék konkrét szabályai, a Játékban való részvétel feltételei a tárgybeli Játék meghirdetéskor, illetve az adott Játék egyedi szabályzatban kerülnek közlésre.

 

A Nyeremények átvétele

 1. A Játékszervező a Nyerteseket a Nyertes által megadott elérhetőségeken értesíti, illetve – az adott Játék feltételeitől függően – nyilvánosan a rádióműsorban is kihirdetheti.
 2. A Játékszervező a pénz Nyereményt a Nyertes által megadott bankszámlámra átutalja 180  nappal a Játék lezárást követően.
 3. A tárgy Nyereményeket a Media Moment Kft.legkésőbb a Nyereményjáték lezárását követő 90 napon belül kézbesíti a Nyertes által megadott névre és címre, vagy a Nyertesnek azt személyesen kell átvennie átvételi elismervény aláírása ellenében az alábbiak szerint.

 

Amennyiben:

(i) a Nyertes részére az általa megadott címen nem sikerül kézbesíteni a tárgy Nyereményt, vagy a megadott bankszámlaszámra nem sikerül átutalni a pénz Nyereményt és a Nyertes az erről szóló értesítéstől számított 30 napon belül, de legkésőbb a Játék lezárástól számított 30 napon belül nem jelenik meg a Játékszervező székhelyén a Nyeremény átvétele céljából, vagy nem tudja a személyazonosságát igazolni,

(ii) a Nyertes a Játékszervező felhívására 15 (tizenöt) napon belül nem adja meg a Nyeremény kézbesítéséhez / átutalásához szükséges adatokat, vagy

(iii) a Nyertest 15 (tizenöt) napon belül a Játékszervező nem éri el a megadott elérhetőségeken a Nyeremény átadásához / átutalásához szükséges adatok megszerzése céljából, vagy

(iv) a Nyeremény átadása egyéb okból meghiúsul, (pld. a Nyeremény átvételekor nem tudja igazolni a Magyar Posta Zrt. vagy a futárszolgálat kézbesítője részére, hogy személyazonossága megegyezik a címzettel, illetve a csomag átvételére egyéb jogcímen jogosult, vagy a Nyertes a szükséges adatokat, így a Nyereménnyel kapcsolatos adózási eljáráshoz szükséges adatait nem bocsátja a Játékszervező rendelkezésére stb.), vagy

(v) a 18 év alatti, illetve egyéb okból cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen nyertes nem a törvényes képviselőjével jár el a Nyeremény átvétele során, vagy

(vi) a Nyertes a jelen szabályzat alapján a Játékban nem vehetett volna részt, vagy abból kizárásra került, illetve ki volt zárva, vagy egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatnak vagy az adott Játék szabályzatának vagy feltételeinek,

úgy a továbbiakban a Nyereménnyel a Játékszervező rendelkezik, az alábbiak szerint.

(1) Amennyiben pótnyertes kisorsolásra kerül, úgy a kiesett Nyertes helyébe az első pótnyertes lép, amennyiben pedig az első pótnyertes is bármely okból kiesik, úgy a másodikként kisorsolt pótnyertes válik a Nyereményre jogosulttá;

(2) Ha nincs pótnyertes, úgy a Játékszervező jogosult a Játékot újra meghirdetni, vagy – ha ez nem lehetséges – akkor a Nyereményt egy új játékban Nyereményként meghirdeti.

 

 1. A Media Moment Kft.fenntartja a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Játékszabályzatban meghatározott Nyereményt (ajándékot/díjat) másik nyereménnyel (ajándékkal/díjjal) helyettesítsen a jelen Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Media Moment Kft.az ebből eredő felelősségét kizárja.
 2. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és a tárgy Nyeremények pénzre át nem válthatók. A pénznyeremény magyar Forintban kerül kifizetésre, kivéve, ha a konkrét játékfelhívásban kifejezetten ettől eltérően valamely valutanemben került meghatározásra a pénznyeremény összege. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremények postázási költségét a Media Moment Kft.viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Nyertest terhelik. A Nyertest a nyereményadó megfizetése nem terheli.
 3. A Media Moment Kft.a Nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a Nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Media Moment Kft.a Nyeremény átadásakor a Nyertes számára megjelöl.
 4. A Nyertes által megadott postázási cím vagy egyéb adat hiányosságáért/hibájáért (pl. pontatlan cím stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért, a Nyereményre való jogosultság hibás adatok megadása miatt történő elvesztéséért, továbbá a Nyeremény átvételét meghiúsító egyéb rajta kívülálló eseményekért a Media Moment Kft.semmilyen felelősséget nem vállal.
 5. A kézbesítést a Media Moment Kft.egyszer kísérli meg, azaz egy alkalommal küldi  meg a Nyereményt (a postai szolgáltató, illetve a csomagküldő vagy futárszolgálat a saját szabályzatában, általános feltételeiben meghatározott alkalommal kísérli meg a kézbesítést, illetve teszi lehetővé a csomag átvételét). Amennyiben a kézbesítés bármely okból sikertelen, a Játékszervező erről értesíti a Nyertest, aki az erről szóló értesítéstől számított 30 napon belül, de legkésőbb a Játék befejezésétől számított 30 napig személyesen veheti át Nyereményét előre egyeztetett időpontban a Media Moment Kft.székhelyén.
 6. A fenti időtartam elteltét követően a Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére.
 7. A tizennyolc éven aluli Nyertesek a Nyereményeik átvétele során törvényes képviselőjük hozzájárulásával járhatnak el.
 8. A Media Moment Kft.nem vállal felelősséget a Nyereményekkel kapcsolatos minőségi kifogásokért, és a Nyereményekkel kapcsolatos szavatossági, jótállási és egyéb igények a RadioFactory Kft-vel szemben nem érvényesíthetők.
 9. A Media Moment Kft.fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett nyereményjátékból azt, aki bármely, a Media Moment Kft.által szervezett nyereményjáték során csalást/hamisítást követ el.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékban való részvétellel a jelen Szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti.

Adatkezelési tájékoztató

a „Rádió 1” nyereményjátékában résztvevők személyes adatainak kezeléséről

 1. Tájékoztatjuk, hogy a Media Moment Kft. ( székhelye: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. III. em. 16.; cégjegyzékszáma: 01-09-303677; adószáma: 26133409-2-41;) által szervezett, a „Rádió 1” elnevezésű rádió csatornán meghirdetett nyereményjátékra (továbbiakban: „Játék”) való jelentkezésekor, és azzal összefüggésben felvett személyes adatait a játékszervező, mint adatkezelő – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 sz. rendelete („Rendelet”) 13. cikke alapján – a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

Az adatkezelő: Személyes adatainak kezelője a Media Moment Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. IV. em., adószám: 26207788-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-307847; email: email: infokukacradio1.hu) – „Adatkezelő

Adatvédelmi tisztviselő: Az Adatkezelő nem rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel, azonban az adatvédelmi kérdésekben megbízott munkatársa közvetlenül megkereshető (Név: Turi Árpád cím: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. IV. em.; Tel: +06-20-22-22-122; e-mail: infokukacradio1.hu

Az adatkezelés célja: a Játékos játékban történő részvételének és a játékhoz kapcsolódó műsorbeli szereplésének, valamint a Nyeremény megnyerésének lehetővé tétele és átadása, valamint a Játékszervező adózási és egyéb jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése. Figyelemmel arra, hogy a Játékszervező a játékot a csatorna műsorainak népszerűsítése céljából szervezi, így az adatkezelés célja a játék műsortartalomban való megjelenítése is.

 

A Játék során kezelt személyes adatok köre:

(i) Amennyiben a Játékban sms küldésével lehet részt venni – úgy valamennyi Játékos esetében:

a) a Játékos sms üzenete,

b) telefonszám, amelyről az sms-t küldte,

c) az sms szövege.

 

(ii) Az adásba bekapcsolt Játékos(ok) esetében:

d) a Játékos által a műsorban megadott név, valamint

e) a műsorvezetővel folytatott beszélgetés tartalma,

 

(iii)  A Nyertesek / Pótnyertesek (a továbbiakban együttesen: “Nyertesek”) tekintetében az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat is bekéri a Nyertesek azonosítása, a velük való kapcsolattartás, valamint az SZJA, illetve nyereményadó bevallási kötelezettség teljesítéséhez, illetve a Nyeremény bizonylatolása jogszerűségének igazolása céljából:

 

f) Nyertes teljes neve, illetve kiskorú, vagy korlátozottan cselekvőképes Nyertes esetén – a törvényes képviselő neve;

g) a Nyertes, illetve a törvényes képviselő lakhelye,

h) kézbesítési cím – ha a g) pontbelitől eltér,

i) a Nyertes, vagy törvényes képviselőjének adóazonosító jele,

j) email cím és telefonszám – ha eltér attól, amelyről az sms-t küldték.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei és a hozzájáruláson alapuló adatok köre:

Amennyiben a Nyertes nem bocsátja rendelkezésre a fenti f) – i) alpontokban megjelölt adatokat, úgy elveszíti a Nyereményre való jogosultságát.  A telefonszám és e-mail cím megadása viszont nem kötelező, ennek elmaradása nem érinti a Nyereményre való jogosultságot.

A Nyertes a telefonszámának és e-mail címének kezeléséhez adott hozzájárulást jogosult bármikor, indokolás nélkül visszavonni az Adatkezelő e-mail címére küldött elektronikus levélben, vagy az Adatkezelő postai címére megküldött írásbeli nyilatkozatban. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a Nyertes Nyereményhez való jogát, sem a Nyertes egyéb jogait; a hozzájárulás visszavonása semmilyen hátrányos következménnyel nem jár a Nyertesre nézve, azonban a hozzájárulás visszavonása nem teszi a visszavonás előtti adatkezelést érvénytelenné.

Az adatszolgáltatás a játékban való részvétel és a Nyereményre való jogosultság feltétele.

 

Az adatkezelés jogalapja:

 • A Nyeremény átadásához, a Nyertes(ek) személyazonosságának megállapításához szükséges d) – i) alpontokban megjelölt adatokat az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, vagyis szerződés teljesítése, illetve szerződés előkészítése céljából kezeli;
 • a Játékosok a) – c) alpontokban megadott adatai, továbbá a Nyertes(ek) telefonszáma és email címe tekintetében az adatkezelés jogalapja az Érintettnek a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása,
 • az adószám és a Nyeremény átadásához szükséges egyéb adatok tekintetében a Rendelet 6. cikk (1) bek. c.) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése az adózási és egyéb bevallási, nyilvántartási kötelezettségek teljesítése során, melyet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ában meghatározott bizonylatolási kötelezettség alapoz meg.

 

A személyes adatok (továbbításának) címzettjei: Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat az alábbi címzettek részére továbbítja:

 • Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi a Magyar Posta Zrt.-t, illetve a Runner és a Transoflex futárszolgálatot a Nyeremények kézbesítése során.
 • Az Adatkezelő a műsorszám tartalmát – így a Nyertes megszólalását – a Hold Reklám Kft., a Rádió 1médiaszolgáltatója (székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124.; cégjegyzékszám: 01-09-299959; adószám: 24085410241) részére elérhetővé teszi, továbbítja.
 • Az Adatkezelő a Nyertes nevét a Rádió 1médiaszolgáltatásban a nyilvánosság részére elérhetővé teheti, amennyiben a Játék leírása ezt tartalmazza.
 • A nyereményadó bevallásához és megfizetéséhez szükséges személyes adatokat az Adatkezelő a NAV, illetve egyéb jogszabályban meghatározott hatóságok részére továbbítja.

Fentieken felül az Adatkezelő az általa – a Játék céljából – kezelt személyes adatokat más címzettek, illetve más harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ide nem értve a jogszabály alapján történő kötelező adattovábbításokat, valamint az esetleges bírósági vagy hatósági eljárásokat.

Adattovábbítás az EU-n kívül: Az Adatkezelő az adatokat sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezet részére nem továbbítja, azonban nem felel azért, hogy a Rádió 1az interneten harmadik országból is elérhető.

 1. Kiegészítő tájékoztatás a Rendelet 13. cikk (2) bekezdése alapján

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:

a) Az Érintett (Játékos/Nyertes) a Nyeremény kézbesítéséig tiltakozhat adatainak kezelése ellen, ez esetben az Adatkezelő a Játék céljából történő adatkezelést megszünteti, mely az Érintett Játékban való részvételének megszűnését eredményezi (azaz a Játékból kizárásra kerül, és a Nyereményre való jogosultságát is elveszíti).

b) Az Adatkezelő a Játék céljából kezelt személyes adatokat a Játék időtartama alatt tárolja és kezeli; az Adatkezelő a Játék lezárását, a Nyeremény Nyertes általi átvételét követő legkésőbb 30 (harminc) napon belül a Játék céljából történő adatkezelést – az alábbi c), d) és e) pontban foglalt adatokat ide nem értve – megszünteti.

c) Az Adatkezelő a Nyertes(ek) azon személyes adatait a Nyeremény átvételét követő 8 (nyolc) évig őrzi meg, amelyek a nyereményadó bevallásának és megfizetésének, illetve a bizonylati rend jogszerűségének ellenőrzéséhez szükségesek.

d) Az Adatkezelő a Játék jogszerűségét, így a Nyeremény átvételét igazoló adatokat 5 (öt) évig megőrzi.

e) A Nyertes műsorbeli megszólalását az Adatkezelő, illetve a Rádió 1médiaszolgáltatója, a Hold Reklám Kft. a műsor tartalma, a műsorfolyam részeként kezeli és archívumában korlátlan ideig tárolja.

 

Tájékoztatás az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól: Ön, mint az Adatkezelő által kezelt személyes adatok jogosultja (Érintett) kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, – a Rendelet 17. cikkében meghatározott esetekben és kivételekkel – kérheti az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti a Rendelet 20. cikkében meghatározott ún. adathordozhatósághoz való jog.

 

Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga: Személyes adatai kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz:

 

Felügyeleti Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacíme: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefonszáma: +36/1-391-1400; +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

 

A személyes adatok forrása: Az Adatkezelő az adatkezelés során a Játékos/Nyertes által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli, nem kezel nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származó adatokat az Érintettekre vonatkozón.

 

Profilalkotás és automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal: Az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló olyan döntést, melynek hatálya kiterjedne az Érintettre avagy reá nézve joghatással járna.

 


 

Rádió 1 Balázsék Általános nyereményjáték szabályzat

 

RÁDIÓ 1 –BALÁZSÉK JÁTÉKOK

I. RÁDIÓ 1 Balázsék adásában zajló játék:

Játék időtartama: minden hétköznap reggel 6:00 és 10:00 között naponta 1 alkalommal

Játék típusa: KI vagyok én? vagy Szájpecek, vagy Pillecukor és a Nap hallgatója játék

 

Játék leírás:

“Ki vagyok Én? ” játék

Játék leírása: játék időtartama alatt a hallgatók a műsorvezető felhívására telefonálnak a Rádió 1 központi nem emelt díjas telefonszámára (+36-20-311-1111). Az adásba kerülő hallgatót véletlenszerűen választja ki a műsorvezető. Az adásba kerülő játétkos kiválasztja melyik műsorvezetővel szeretne játszani. A kiválasztott műsorvezető kap egy fejpántot, rajta egy kis kártyával, azon felirat és kis kép mutatja a kitalálandó egyszerű fogalmat, itt a rádió munkatársa adáson kívül elmondja a játékosnak, hogy mi van a képen, hiszen ő nem látja, csak hallja a műsort. Miután ez megtörtént elindul a „barkochba” játék a műsorvezető és a játékos között. A műsorvezetőnek fején a kártyával ki kell találnia, hogy ki ő. A játékosnak válaszolnia kell a műsorvezető által feltett kérdésekre „igennel”, „nemmel” vagy „nem tudommal”. A műsorvezető, ha kitalálja a megfejtést 1 perc alatt, akkor a játékos nyer.

“Szájpecek játék”

Játék leírása: játék időtartama alatt a hallgatók a műsorvezető felhívására telefonálnak a Rádió 1 központi nem emelt díjas telefonszámára (+36-20-311-1111). Az adásba kerülő hallgatót véletlenszerűen választja ki a műsorvezető. Mindegyik műsorvezető előtt egy szájpecek található. A játékos kiválasztja a három műsorvezető közül, hogy kivel szeretne játszani a továbbiakban. A játékos által kiválasztott műsorvezető szájába veszi a szájpecket és elmondd egy rövid mondatot, amit a játékosnak ki kell találnia 60 mp alatt.

“Pillecukor játék”

Játék leírása: játék időtartama alatt a hallgatók a műsorvezető felhívására telefonálnak a Rádió 1 központi nem emelt díjas telefonszámára (+36-20-311-1111). Az adásba kerülő hallgatót véletlenszerűen választja ki a műsorvezető. Mindegyik műsorvezető előtt egy tál pillecukor található. A játékos kiválasztja a három műsorvezető közül, hogy kivel szeretne játszani a továbbiakban. A játékos által kiválasztott műsorvezető annyi pillecukrot vesz a szájába, hogy nehezen érthető legyen, amit mondd. Az így elmondott rövid nyelvtörőt, a játékosnak 60 mp alatt kell kitalálnia, hogy a játékot megnyerje.

„A Nap Hallgatója játék”

Műsorvezetői felhívásra a hallgatók reggel 9:00 és 09:50 között SMS üzeneteket küldenek a Rádió 1 központi nem emelt díjas telefonszámára (+36-20-311-1111).  A beérkező SMS-ek közül a műsorvezetők kiválasztják a legszellemesebb SMS íróját, aki elnyeri a “Nap hallgatója” címet. A hallgatót ezután a műsorvezetők telefonon felhívják. A hallgatónak a játékban való részvételhez a “Balázsék” jelige kimondásával kell felvennie a telefont. Amennyiben a játékos nem a meghatározott módon szól bele a telefonba nem nyeri meg a nyereményét.

Játék nyereménye: A RadioFactory Kft. által szabadon meghatározott nyeremény

A nyeremények átadása: Hétköznap 9 és 16 óra között személyesen a RadioFactory székhelyén (1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13.) vagy futárral a nyertes címére kézbesítve.

A nyeremény átvételéhez szükséges dokumentumok, az átvétel feltételei: Minden esetben a nyertesnek személyesen kell az átvétel helyszínén megjelennie és a következő –az előzetes telefonos egyeztetés alkalmával megadott adatokat tartalmazó – dokumentumokat kell magával hoznia a nyeremények átvételéhez:

i. érvényes személyi igazolvány

ii. lakcímkártya

A játékos a nyerést követő 6 hónapon belül nem vehet részt és nem nyerhet újabb a RadioFactory által szervezett nyereményjátékban.

A játékban a nyereményt a RadioFactory Kft. biztosítja.

A nyereménnyel kapcsolatban további információ kérhető, észrevétel tehető a balazsek@radio1.hu e-mail címen.

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a RadioFactory Kft. mindenkor hatályos Általános Játékszabályzat rendelkezései is irányadóak.

A Nyereményjátékban való részvétel a jelen általános Játékszabályzat kifejezett tudomásulvételét és visszavonhatatlan elfogadását jelenti.

A játékban résztvevő játékos önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen játékhoz kapcsolódó regisztráció során megadott személyes adatait a RadioFactory Kft.(székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. IV. em. cégjegyzékszám: 01-09-307847; adószám: 26207788-2-41; a továbbiakban: RadioFactory) mint adatkezelő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevelek, ajánlatok, tájékoztatók küldése, direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) céljából kezelje és azokat tárolja. Kijelenti, hogy a RadioFactory Kft. adatvédelmi tájékoztatóját megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.


 

RÁDIÓ 1 – „TOP 500” nyereményjáték

Hivatalos játékszabály

I. RÁDIÓ 1 adásában zajló játék:

 1. Játék megnevezése: „RÁDIÓ 1 – „TOP 500” nyereményjáték (továbbiakban játék).

Játék szervezője: 

Media Moment Kft. (Székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. III. em. 16., cégjegyzékszám: 01-09-303677) 

 1. Játék időtartama, helyszíne: 

A Játékra való jelentkezés 2021. november 15-én, 10 órától 2021. december 5-én, 24 óráig tart. 

A játék 2021. december 10-én, 8 órától 2021. december 12-én 20 óráig tart, a játék ideje alatt összesen 5 alkalommal kerülnek megrendezésre a játékmenetek.

 1. Játékra való jelentkezés: 

A Játékra való jelentkezés ideje alatt a Rádió 1 weboldalán https://www.radio1.hu/top500 címen található regisztrációs űrlap kitöltésével jelentkezhetnek a Játékosok a Játékra.

Az űrlapon kitöltendő kötelező elemek:

• Név

• E-mailcím

• Telefonszám

• Játékszabályzat és adatkezelési feltételek elfogadása mező

 

Az űrlapon található opcionálisan kitölthető elemek:

• Születési év

• Nem

• Lakhely (város)

• Feliratkozás a Rádió 1 hírlevelére 

A regisztráció (továbbiakban Pályázat) során a játékos bekerül a nyeremények sorsolásába.

 1. A nyeremények átadása: 

A Szervező az érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok között a játék időtartama alatt 1 db nyertes és 1 (egy) db tartalék nyertes Pályázatot sorsol ki a Szervező székhelyén (cím: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.) Ha a nyertes pályázata bármely okból érvénytelen vagy a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül, a nyereményre a tartaléknyertes jogosult.

A nyeremény átvételéhez szükséges dokumentumok, az átvétel feltételei:

 • érvényes személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • adóigazolvány

*A nyereményeket és a nyeremények kiszállítását a WhiteDog Media Kft biztosítja.

 

II. Általános rendelkezések:

 1. A játékban kizárólag azon 16 éven felüli devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a II. 5 pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban játékos).
 1. A Rádió 1 játékaiban való részvételfeltétele, hogy a játékos a rádióban elhangzott vagy a weboldalon közzétett felhívásnak eleget tudjon tenni, tudja a helyes választ vagy felhívás szerint kerüljön kiválasztásra.
 1. A nyereményjátékkal kapcsolatos információk, a hivatalos játékszabály megtekinthető munkanapokon 10:00 és 16:00 óra között a Media Moment Kft. székhelyén (1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13. IV. emelet).
 1. Egy játékban egy játékos csak egyszer nyerhet! Egy játéknak számít egy adott időszak alatt azonos témában, azonos módszerrel bonyolított játék.
 1. A játékban nem vehetnek részt a Media Moment Kft. és a Mészáros csoport és a WhiteDog Media Kft. szerződéses partnerei és azok hozzátartozói!
 1. A játékos a nyerést követő 6 hónapon belül nem vehet részt és nem nyerhet újabb játékban.
 1. Az a játékos, aki a játékra való jelentkezéskor a műsorvezetőnek nem a valós – később okmányaival igazolható- személyes adatait adja meg, a játékból kizárásra kerül és a nyereményét nem veheti át.
 1. A nyeremény a játékos nevére szól, másra át nem ruházható.
 1. A Játékosokat a nyereményekkel kapcsolatban semmilyen költség vagy adókötelezettség nem terheli. A nyereményadót a WhiteDog Media Kft. fizeti meg.
 1. Az a játékos, aki a játékra való jelentkezéskor a műsorvezetőnek nem a valós – később okmányaival igazolható- személyes adatait adja meg, a játékból kizárásra kerül és a nyereményét nem veheti át.
 1. A nyereménnyel kapcsolatban további információ kérhető, észrevétel tehető a Media Moment Kft-nél.
 1. A Játékos hibájából eredően a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Media Moment Kft. felelősséget nem vállal. A Játékos tudomásul veszi, hogy Media Moment Kft. a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.
 1. A Media Moment Kft. fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Media Moment Kft. kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.
 1. A Media Moment Kft. jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.
 1. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Media Moment Kft. fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.
 1. A Media Moment Kft. a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja.
 1. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Media Moment Kft. mindenkor hatályos Általános Játékszabályzat rendelkezései is irányadóak. 
 1. A játékban résztvevő játékos kijelenti, hogy a Media Moment Kft. Általános Nyereményjáték Szabályzatát, és adatvédelmi tájékoztatóját megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. Kijelenti továbbá, hogy a Media Moment Kft. jelen Hivatalos Játékszabályzat feltételeit elolvasta, megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, és az abban foglalt kötelezettségek betartását vállalja.

 

RÁDIÓ 1 – „Rádió 1 DJ szavazás” nyereményjáték

Hivatalos játékszabály

I. RÁDIÓ 1 adásában zajló játék:

 1. Játék megnevezése: „Rádió 1 DJ szavazás” nyereményjáték (továbbiakban játék).

Játék szervezője: 

Media Moment Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. III. em. 16., cégjegyzékszám: 01-09-303677)

 1. Játék adásbeli kommunikációja: 

A játékot megelőzően (2021.november 22- december 5. között), valamint a játék beharangozására alatt a játék reklámozására promóciós spotokat sugároz a Rádió 1.

Szavazás:

A hallgatók 2021. november 22- december 5. között a www.radio1.hu/djszavazas  aloldalon tudnak szavazni az általuk legjobbnak ítélt DJ-re. A szavazáshoz szükséges a név és az e-mail cím megadása.

 Egy fő egy adott napon maximum 1 szavazatot tud leadni egy DJ-re. 

 2.2 A szavazók között kisorolásra kerülnek az alábbiak: 

 – Meet&Great a szavazó kedvenc DJ-jével a Rádió 1 stúdiójában

 – 10 db Exkluzív Rádió 1 ajándékcsomag  

 1. A nyeremények átadása: 

A Nyeremények kiküldését a játék befejezését követően (legkésőbb január 31.napjáig) a Media Moment Kft. végzi.

A nyeremény átvételéhez szükséges dokumentumok, az átvétel feltételei:

 • érvényes személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • adóigazolvány

II. Általános rendelkezések:

 1. A játékban kizárólag azon 16 éven felüli devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a II. 5 pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban játékos).
 1. A Rádió 1 játékaiban való részvételfeltétele, hogy a játékos a rádióban elhangzott vagy a weboldalon közzétett felhívásnak eleget tudjon tenni, tudja a helyes választ vagy felhívás szerint kerüljön kiválasztásra.
 1. A nyereményjátékkal kapcsolatos információk, a hivatalos játékszabály megtekinthető munkanapokon 10:00 és 16:00 óra között a Media Moment Kft. székhelyén (1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13. IV. emelet).
 1. Egy játékban egy játékos csak egyszer nyerhet! Egy játéknak számít egy adott időszak alatt azonos témában, azonos módszerrel bonyolított játék.
 1. A játékban nem vehetnek részt a Media Moment Kft. dolgozói, szerződéses partnerei és azok hozzátartozói!
 1. A játékos a nyerést követő 6 hónapon belül nem vehet részt és nem nyerhet újabb játékban.
 1. Az a játékos, aki a játékra való jelentkezéskor a műsorvezetőnek nem a valós – később okmányaival igazolható- személyes adatait adja meg, a játékból kizárásra kerül és a nyereményét nem veheti át.
 1. A nyeremény a játékos nevére szól, másra át nem ruházható.
 1. A Játékosokat a nyereményekkel kapcsolatban semmilyen költség vagy adókötelezettség nem terheli. A nyereményadót a Media Moment Kft.  fizeti meg.
 1. Az a játékos, aki a játékra való jelentkezéskor a műsorvezetőnek nem a valós – később okmányaival igazolható- személyes adatait adja meg, a játékból kizárásra kerül és a nyereményét nem veheti át.
 1. A nyereménnyel kapcsolatban további információ kérhető, észrevétel tehető a Media Moment Kft-nél.
 1. A Játékos hibájából eredően a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Media Moment Kft. felelősséget nem vállal. A Játékos tudomásul veszi, hogy Media Moment Kft. a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.
 1. A Media Moment Kft. fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Media Moment Kft. kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.
 1. A Media Moment Kft. jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.
 1. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Media Moment Kft. fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.
 1. A Media Moment Kft. a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja.
 1. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Media Moment Kft. mindenkor hatályos Általános Játékszabályzat rendelkezései is irányadóak. 
 1. A játékban résztvevő játékos kijelenti, hogy a Media Moment Kft. Általános Nyereményjáték Szabályzatát, és adatvédelmi tájékoztatóját megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. Kijelenti továbbá, hogy a Media Moment Kft. jelen Hivatalos Játékszabályzat feltételeit elolvasta, megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, és az abban foglalt kötelezettségek betartását vállalja.

 

RÁDIÓ 1 – „El a kezekkel a Papámtól – Mozi egyedi játék!” 

Hivatalos játékszabály

I. RÁDIÓ 1 játék:

 1. Játék megnevezése: „RÁDIÓ 1 –„El a kezekkel a Papámtól – Mozi egyedi játék!” hallgatói játék” (továbbiakban játék).
 1. A nyereményjáték szervezője: Media Moment Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13.)
 1. Játék adásbeli kommunikációja: 

A játékot megelőzően (2021. november 29 – december 03.), a játék beharangozására és a játék ideje alatt (2021 december 04. – december 08.) a játék reklámozására promóciós spotokat sugároz a Rádió 1.

 1. Játék időtartama: 2021 december 04. – december 08. között.
 1. Játék leírása: 

A játék időtartama alatt a hallgatók napközben 12:00 és 14:00 között műsorvezetői felhívást követően telefonálhatnak, a Rádió 1 központi nem emelt díjas telefonszámára (+36-20-3111-111). A 10. telefonáló lehetőséget kap a játékra. Amennyiben helyesen tudja a Rádió 1 szlogenjét, megnyeri a páros belépőjegyet az El a kezekkel a Papámtól című film Rádió 1-es premier előtti vetítésére.

 1. Játék nyereménye: 

Naponta 2 x 2 db belépőjegy az El a kezekkel a Papámtól című film Rádió 1-es premier előtti vetítésére.

 1. A nyeremények átadása:

A nyeremény átadása a helyszínen, a vetítés előtt 30 perccel történik.

 1. A nyeremény átvételéhez szükséges dokumentumok, az átvétel feltételei:

Minden esetben a nyertesnek személyesen kell az átvétel helyszínén megjelennie és a következő –az előzetes telefonos egyeztetés alkalmával megadott adatokat tartalmazó – dokumentumokat kell magával hoznia a nyeremények átvételéhez:

 • érvényes személyi igazolvány

 

II. Általános rendelkezések:

 1. A játékban kizárólag azon 16 éven felüli devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a II. 5 pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban játékos).
 1. A Rádió 1 játékaiban való részvételfeltétele, hogy a játékos a rádióban elhangzott vagy a weboldalon közzétett felhívásnak eleget tudjon tenni, tudja a helyes választ vagy felhívás szerint kerüljön kiválasztásra.
 1. A nyereményjátékkal kapcsolatos információk, a hivatalos játékszabály megtekinthető munkanapokon 10:00 és 16:00 óra között a Media Moment Kft. székhelyén (1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13.).
 1. Egy játékban egy játékos csak egyszer nyerhet! Egy játéknak számít egy adott időszak alatt azonos témában, azonos módszerrel bonyolított játék.
 1. A játékban nem vehetnek részt a Media Moment Kft. dolgozói, szerződéses partnerei és azok hozzátartozói!
 1. A játékos a nyerést követő 6 hónapon belül nem vehet részt és nem nyerhet újabb játékban.
 1. Az a játékos, aki a játékra való jelentkezéskor a műsorvezetőnek nem a valós – később okmányaival igazolható- személyes adatait adja meg, a játékból kizárásra kerül és a nyereményét nem veheti át.
 1. A nyeremény a játékos nevére szól, másra át nem ruházható.
 1. Az a játékos, aki a játékra való jelentkezéskor a műsorvezetőnek nem a valós – később okmányaival igazolható- személyes adatait adja meg, a játékból kizárásra kerül és a nyereményét nem veheti át.
 1. A nyereménnyel kapcsolatban további információ kérhető, észrevétel tehető a Media Moment Kft. -nél.
 1. A Játékos hibájából eredően a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Media Moment Kft. felelősséget nem vállal. A Játékos tudomásul veszi, hogy Media Moment Kft. a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.
 1. A Media Moment Kft. fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Media Moment Kft. kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.
 1. A Media Moment Kft. jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.
 1. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Media Moment Kft. fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.
 1. A Media Moment Kft. a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja.
 1. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Media Moment Kft. mindenkor hatályos Általános Játékszabályzat rendelkezései is irányadóak. 
 1. A játékban résztvevő játékos kijelenti, hogy a Media Moment Kft. Általános Nyereményjáték Szabályzatát, és adatvédelmi tájékoztatóját megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. Kijelenti továbbá, hogy a Media Moment Kft. jelen Hivatalos Játékszabályzat feltételeit elolvasta, megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, és az abban foglalt kötelezettségek betartását vállalja.

Balázsék

Kiss Márti

Regán Lili

Bréda Bia

JOERJUNIOR

Dante

Abstrct

Virus

Antonyo

Sikztah

Györke Attila

Juhász Gergely

Cooky

Király Tamás

Lotfi Begi

Disco's Hit

Metzker Viktória

Jauri

Purebeat

Yamina

Adam Ajkay

Nigel Stately

Newik

Willcox

Andro

Tommyboy

Stadiumx

Bricklake

Loving Arms

Frekvenciatérkép

Budapest 89.5
Abádszalók 89.2
Baja 94.3
Békéscsaba 104.0
Debrecen 95.0
Derecske 94.7
Dunaföldvár 106.5
Eger 101.3
Fonyód 101.3
Gyöngyös 101.7
Győr 103.1
Hajdúböszörmény 98.9
Hajdúnánás 93.3
Hajdúszoboszló 100.6
Heves 93.7
Kaposvár 99.9
Kazincbarcika 88.8
Keszthely 99.4
Kiskunfélegyháza 91.1
Kiskunmajsa 88.2
Komló 99.4
Miskolc 96.3
Mohács 93.8
Nagykanizsa 95.6
Nyíregyháza 91.1
Paks 107.5
Pécs 90.6
Salgótarján 100.4
Siófok 92.6
Sopron 94.1
Szeged 87.9
Szekszárd 91.1
Szolnok 90.4
Szombathely 97.7
Tiszafüred 88.7
Velence 89.5
Veszprém 90.6
Villány 100.9
Zalaegerszeg 95.8
 • Budapest 89.5 MHz
 • Abádszalók 89.2 MHz
 • Baja 94.3 MHz
 • Békéscsaba 104.0 MHz
 • Debrecen 95.0 MHz
 • Derecske 94.7 MHz
 • Dunaföldvár 106.5 MHz
 • Eger 101.3 MHz
 • Fonyód 101.3 MHz
 • Gyöngyös 101.7 MHz
 • Győr 103.1 MHz
 • Hajdúböszörmény 98.9 MHz
 • Hajdúnánás 93.3 MHz
 • Hajdúszoboszló 100.6 MHz
 • Hatvan 89.5 MHz
 • Heves 93.7 MHz
 • Kaposvár 99.9 MHz
 • Kazincbarcika 88.8 MHz
 • Keszthely 99.4 MHz
 • Kiskunfélegyháza 91.1 MHz
 • Kiskunmajsa 88.2 MHz
 • Komló 99.4 MHz
 • Miskolc 96.3 MHz
 • Mohács 93.8 MHz
 • Nagykanizsa 95.6 MHz
 • Nyíregyháza 91.1 MHz
 • Paks 107.5 MHz
 • Pécs 90.6 MHz
 • Salgótarján 100.4 MHz
 • Siófok 92.6 MHz
 • Sopron 94.1 MHz
 • Szeged 87.9 MHz
 • Szekszárd 91.1 MHz
 • Szolnok 90.4 MHz
 • Szombathely 97.7 MHz
 • Tiszafüred 88.7 MHz
 • Veszprém 90.6 MHz
 • Villány 100.9 MHz
 • Zalaegerszeg 95.8 MHz
Rádió 1

Most szól:

 • Következő