Játékszabályzat

Általános Nyereményjáték Szabályzat

 

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, a RadioFactory Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. IV. em., adószám: 26207788-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-307847, képviselő: Bertók László ügyvezető, továbbiakban: RadioFactory Kft. vagy Adatkezelő) által szervezett nyereményjátékra. (továbbiakban: Nyereményjáték)

 

 1. A RadioFactory Kft. által meghirdetett Nyereményjátékban részt vehet minden 16 éven felüli, devizabelföldi, Magyarországon állandó lakcímmel, vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, kivéve a jelen vagy az egyedi Játékszabályzatban meghatározott kivételeket.

 

 1. A Meghirdetett Nyereményjátékban nem vehetnek részt:
  • a RadioFactory Kft. alkalmazottai, illetve a társasággal tartós megbízási jogviszonyban álló partnerei, szerződéses képviselői, azok munkatársai,
  • illetve az a. pontban meghatározottak Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) szerinti hozzátartozói,
  • 18 éven aluli személyek az alkohol termék nyereménnyel kapcsolatos Nyereményjátékban.

 

 1. A Nyereményjátékban való részvétel előfeltétele, hogy a résztvevő a meghirdetett játékfelhívás feltételeinek eleget tegyen.

 

 1. Az egyes Nyereményjátékok időtartama a RadioFactory Kft. által meghatározott külön felhívásban kerül meghatározásra.

 

 1. Nyertes az, akit az adott játékfelhívás feltételei szerint nyertesnek kell tekinteni.

 

 1. A Nyereményjátékban való részvételnek további feltételei az alábbiak:
  • egy személy egy Nyereményjátékban 60 napon belül egyszer nyerhet;
  • ugyanabban a Nyereményjátékban nem lehet nyertes az, aki az adott Nyereményjátékban korábban nyert játékos hozzátartozója vagy a nyertes játékossal azonos háztartásban és/vagy azonos lakcímen él.

 

 1. Az 6. (i) pont vonatkozásában egy Játéknak számít az azonos módszerrel, azonos témában, azonos vagy hasonló kérdésekkel, feladatokkal lebonyolított játéksorozat, akkor is, ha egy Nyereményjáték több napon át tart.

 

 1. Hozzátartozó alatt értendő a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére és a testvér házastársa. Azonos háztartásban élőnek minősül az azonos lakcímen élő hozzátartozó vagy egyéb személy. Azonos lakcím alatt értendő a nyertes lakcímével azonos lakhely vagy tartózkodási hely (ideértve az emelet és ajtószám azonosságát is).

 

 1. A nyereményeket a RadioFactory Kft. legkésőbb a Nyereményjáték lezárását követő 30 napon belül kézbesíti a nyertes által megadott névre és címre, vagy a nyertesnek azt személyesen kell átvennie.

 

 1. A RadioFactory Kft. fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/díjat) másik nyereménnyel (ajándékkal/díjjal) helyettesítsen a jelen Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A RadioFactory Kft. ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

 

 1. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremények postázási költségét a RadioFactory Kft. viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a nyertest terhelik.

 

 1. A RadioFactory Kft. a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a RadioFactory Kft. a nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl.

 

 1. A nyertes által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért, a nyereményre való jogosultság hibás adatok megadása miatt történő elvesztéséért, továbbá a nyeremény átvételét meghiúsító egyéb rajta kívülálló eseményekért a RadioFactory Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

 

 1. A kézbesítést a RadioFactory Kft. egyszer kísérli meg. Amennyiben a kézbesítés bármely okból sikertelen, erről értesítik a nyertest, aki a Játék befejezésétől számított 30 napig személyesen veheti át nyereményét előre egyeztetett időpontban a RadioFactory Kft. székhelyén.

 

 1. A fenti időtartam elteltét követően a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére.

 

 1. A tizennyolc éven aluli nyertesek nyereményeiket törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetik át.

 

 1. Amennyiben a Játék során a nyertes kiválasztása sorsolás útján történik, a RadioFactory Kft. pótnyertes(eket) sorsol ki. Ha a nyertes nem felel meg akár jelen Szabályzatban, akár egy meghatározott játék egyedi játékszabályzatában foglalt, vagy a Játékra vonatkozó egyéb feltételeknek, illetve a nyertes a nyereményét bármilyen okból nem veszi át, a nyereményt a pótnyertes(ek) kapják, amennyiben megfelel(nek) a Játék feltételeinek.

 

 1. A RadioFactory Kft. nem vállal felelősséget a nyereményekkel kapcsolatos minőségi kifogásokért, és a nyereményekkel kapcsolatos szavatossági, jótállási és egyéb igények a RadioFactory Kft-vel szemben nem érvényesíthetők.

 

 1. A RadioFactory Kft. fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett nyereményjátékból azt, aki bármely, a RadioFactory Kft. által szervezett nyereményjáték során csalást/hamisítást követ el.

 

 1. RadioFactory Kft. a játék lezárulta után 30 napon túl semmilyen, a Nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

 

 1. A játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékban való részvétellel a RadioFactory Kft. jelen Szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti. A játékos a jelen Szabályzat elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a RadioFactory Kft. munkatársai rögzítsék a jelen Szabályzatban foglaltak szerint.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja minden felvett adat esetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja szerint a Nyereményjátékban Résztvevő önkéntes hozzájárulása.

 

 1. A Nyereményjátékok alapján a RadioFactory Kft. az alábbi adatokat kezeli:

 

Kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama

Kötelezően megadandó adatok:

név

e-mail cím

telefonszám

lakcím

adószám

A megadott adatok kezelésének célja az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékban való részvétel biztosítása és nyertesség esetén az 5.000,- Ft-on felüli nyeremény után keletkező SZJA fizetési kötelezettség. A nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatokat a sorsolást követően nem kezeli nyereményjátékhoz kapcsolódó célból.

Külön hozzájárulás alapján a nyertes személy:

fényképe, videófelvétel a nyeremény átadásáról,

a nyeremény átadásához, egyedileg egyeztetett egyéb a adatok (pl.: pontos lakcím).

Az adatkezelés célja a nyertes személyéről és a nyeremény átvételéről a nyilvánosság tájékoztatása (amennyiben a nyertes ezt engedélyezi számunkra) weboldalon, vagy facebook-on keresztül, valamint a nyeremény átadása a nyertes számára. A nyeremény átadásáról készült adatok azok törlésének kéréséig kezeli a RadioFactory Kft. A nyeremény átadásával kapcsolatos adatok pedig a nyeremény átadását követően törlésre kerül, kivéve azon adatokat, amelyeket az adózásra vonatkozó szabályok alapján 8 évig köteles megőrizni.

 

A nyeremény átadása során RadioFactory adatfeldolgozót vehet igénybe.

 

 1. Az Nyereményjátékban Résztvevő jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

 

Az adatkezelés időtartamán belül Nyereményjátékban Résztvevőt az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog,
 • hordozhatósághoz való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • hozzájárulás visszavonási joga.

 

 1. Amennyiben Nyereményjátékban Résztvevő jogaival élni kíván, az az Nyereményjátékban Résztvevő azonosításával jár együtt, valamint Nyereményjátékban Résztvevővel szükségszerűen kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Nyereményjátékban Résztvevőről), valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az Nyereményjátékban Résztvevő adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

 

 1. A hozzájárulás visszavonásának joga

 

Nyereményjátékban Résztvevő bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

 

 1. A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés.

 

Nyereményjátékban Résztvevő jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról tájékoztassuk:
  • az adatkezelés céljai;
  • az Nyereményjátékban Résztvevőről kezelt személyes adatok kategóriái;
  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az Nyereményjátékban Résztvevő azon joga, hogy kérelmezheti az Nyereményjátékban Résztvevőre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem Nyereményjátékban Résztvevőtől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Nyereményjátékban Résztvevőre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

 

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Nyereményjátékban Résztvevő azonosítását követően emailben juttatjuk el Nyereményjátékban Résztvevőhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

 

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

 

 1. Helyesbítéshez való jog.

Nyereményjátékban Résztvevő jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Nyereményjátékban Résztvevőre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

 1. Adatkezelés korlátozásához való jog

 

Nyereményjátékban Résztvevő jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Nyereményjátékban Résztvevő vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;
 • az adatkezelés jogellenes, és Nyereményjátékban Résztvevő ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Nyereményjátékban Résztvevő igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Nyereményjátékban Résztvevő tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Nyereményjátékban Résztvevő jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Nyereményjátékban Résztvevő hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Nyereményjátékban Résztvevőt.

 

 1. Törléshez – elfeledtetéshez való jog.

 

Nyereményjátékban Résztvevő jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Nyereményjátékban Résztvevőre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
 • Nyereményjátékban Résztvevő visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Nyereményjátékban Résztvevő tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Nyereményjátékban Résztvevőről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Nyereményjátékban Résztvevő kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Nyereményjátékban Résztvevő személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

 

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Nyereményjátékban Résztvevő felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).
 1. Tiltakozáshoz való jog

 

Nyereményjátékban Résztvevő jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Nyereményjátékban Résztvevő érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 1. Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Nyereményjátékban Résztvevő önkéntes hozzájárulásán alapul, Nyereményjátékban Résztvevőnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Nyereményjátékban Résztvevő által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja.

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek

 

Amennyiben Nyereményjátékban Résztvevő szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt.

 

 1. Adatbiztonság

 

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

 

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Nyereményjátékban Résztvevőt.

 

 1. Egyéb rendelkezések

Fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk.

 

Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Nyereményjátékban Résztvevőt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Nyereményjátékban Résztvevőre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Nyereményjátékban Résztvevő bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hogy az Nyereményjátékban Résztvevő köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Nyereményjátékban Résztvevőre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Nyereményjátékban Résztvevőnek hozzá is kell járulnia.

 

 1. Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 25. napjától érvényes.

Budapest, 2018.05.25.

 

Rádió 1 Balázsék Általános nyereményjáték szabályzat

RÁDIÓ 1 –BALÁZSÉK JÁTÉKOK

I. RÁDIÓ 1 Balázsék adásában zajló játék:

Játék időtartama: minden hétköznap reggel 6:00 és 10:00 között naponta 1 alkalommal

 

Játék típusa: Fekete-fehér játék, Hármas Ugrás játék, Nap hallgatója játék

 

Játék leírás:

 

„RÁDIÓ 1 – FEKETE-FEHÉR játék”

 

Játék leírása: játék időtartama alatt a hallgatók a műsorvezető felhívására telefonálnak a Rádió 1 központi nem emelt díjas telefonszámára (+36-20-311-1111). Az adásba kerülő hallgatót véletlenszerűen választja ki a műsorvezető. A hallgató 60 másodpercig játszik a Rádió 1 műsorvezetővel, melyben 4 tiltott szót nem használhat: fekete, fehér, igen, nem. Amennyiben a játékos vagy a Rádió 1 műsorvezetője a tiltott 4 szó közül bármelyiket kimondja automatikusan a másik játékos nyer.  Ha a játék időtartama alatt a beszélgetésben egyik Fél sem használja a tiltott szavakat a hallgató nyeri a játékot.

„RÁDIÓ 1 – HÁRMAS UGRÁS játék”

Játék leírása: játék időtartama alatt a hallgatók a műsorvezető felhívására telefonálnak a Rádió 1 központi nem emelt díjas telefonszámára (+36-20-311-1111). Az adásba kerülő hallgatót véletlenszerűen választja ki a műsorvezető.  A műsorvezető a játékosnak 3 tudásalapú kérdést tesz fel, melyre a hallgatónak legfeljebb 15 mp alatt helyes választ kell adnia, amennyiben valamely kérdésre rosszul válaszol elveszíti a játékot, ha mind három kérdésre jól válaszol a teljes nyereményt megnyeri. A játékosnak lehetősége van megállni bármelyik kérdésnél és ezáltal befejeznie a játékot, ezáltal az adott kérdésért járó (rész nyereményt) megnyernie.

„RÁDIÓ 1 – NAP HALLGATÓJA játék”

Műsorvezetői felhívásra a hallgatók reggel 9:00 és 09:50 között SMS üzeneteket küldenek a Rádió 1 központi nem emelt díjas telefonszámára (+36-20-311-1111).  A beérkező SMS-ek közül a műsorvezetők kiválasztják a legszellemesebb SMS íróját, aki elnyeri a “Nap hallgatója” címet. A hallgatót ezután a műsorvezetők telefonon felhívják. A hallgatónak a játékban való részvételhez a “Balázsék” jelige kimondásával kell felvennie a telefont. Amennyiben a játékos nem a meghatározott módon szól bele a telefonba nem nyeri meg a nyereményét.

Játék nyereménye: A RadioFactory Kft. által szabadon meghatározott nyeremény

 

A nyeremények átadása: Hétköznap 9 és 16 óra között személyesen a RadioFactory székhelyén (1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13.) vagy futárral a nyertes címére kézbesítve.

 

A nyeremény átvételéhez szükséges dokumentumok, az átvétel feltételei: Minden esetben a nyertesnek személyesen kell az átvétel helyszínén megjelennie és a következő –az előzetes telefonos egyeztetés alkalmával megadott adatokat tartalmazó – dokumentumokat kell magával hoznia a nyeremények átvételéhez:

i.      érvényes személyi igazolvány

ii.      lakcímkártya

 

A játékos a nyerést követő 6 hónapon belül nem vehet részt és nem nyerhet újabb a RadioFactory által szervezett nyereményjátékban.

 

A játékban a nyereményt a RadioFactory Kft. biztosítja.

 

A nyereménnyel kapcsolatban további információ kérhető, észrevétel tehető a balazsek@radio1.hu e-mail címen.

 

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a RadioFactory Kft. mindenkor hatályos Általános Játékszabályzat rendelkezései is irányadóak.

 

A Nyereményjátékban való részvétel a jelen általános Játékszabályzat kifejezett tudomásulvételét és visszavonhatatlan elfogadását jelenti.

 

 

A játékban résztvevő játékos önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen játékhoz kapcsolódó regisztráció során megadott személyes adatait a RadioFactory Kft.(székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. IV. em. cégjegyzékszám: 01-09-307847; adószám: 26207788-2-41; a továbbiakban: RadioFactory) mint adatkezelő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevelek, ajánlatok, tájékoztatók küldése, direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) céljából kezelje és azokat tárolja. Kijelenti, hogy a RadioFactory Kft. adatvédelmi tájékoztatóját megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

Rádió 1 TOP 500 Játék

JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ („JÁTÉKSZABÁLYZAT”)

Az „Rádió 1  TOP 500 JÁTÉK” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője:

RadioFactory Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.) (a továbbiakban: ”Szervező”).

 

A jelen Játékszabályzat tartalmazza a Játékban történő részvétel felételeit, az abban részt vevő felek, így a Szervező és a Játékos jogait és kötelezettségeit. A jelen Játékszabályzat Játékos általi elfogadása esetén ráutaló magatartással létrejött szerződés jön létre a Játékos és a Játék Szervezője között, amely magyar nyelven jön létre, arra a magyar jog rendelkezései irányadóak. Jelen Játékszabályzat a Játék teljes ideje alatt elérhető a www.radio1.hu/jatekszabalyzat weboldalon. A Játék weboldalának üzemeltetőjének neve, székhelye: RadioFactory Kft.,1016 Budapest, Hegyalja út 7-13..

 

 1. Részvételi feltételek

 

 • A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, életévét betöltött, a 9.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (”Játékos”) vehet részt a Játék 2. pontban írt időtartama alatt, amennyiben elfogadja a jelen Játékszabályzatban, valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és tudomásul veszi a Szervező rendelkezésére bocsátott – a webes regisztráció során megadott – személyes adatainak (teljes név, emailcím, telefonszám, születési év, város), a 8. pontban írtak szerinti kezelését (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

 

 • A Játékosok a Rádió 1 weboldalán saját maguk által rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, stb.) Szervező felelősségét a jogszabályok által megengedett mértékig kizárja.

 

 • Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

 

 • A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

 

 • A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó felelősségüket a jogszabályok által megengedett mértékig kizárják.

 

 • A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatják, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

 

 • A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

 

 1. Az Játék Időtartama

 

A Játék 2019. november 11-én, 14 óra 00 perctől 2019. november 29-én, 14 óra 00 percig tart. Összesen 11 alkalommal kerülnek megrendezésre a játékmenetek.

 

 1. Az Játék menete

 

A Játék időtartama alatt a Rádió 1 weboldalán megtalálható egy regisztrációs űrlap a https://www.radio1.hu/top500 címen, melynek kitöltésével vehetnek részt a Játékosok a Játékban.

 

Az űrlapon kitöltendő kötelező elemek:

 • Név
 • E-mailcím
 • Telefonszám
 • Játékszabályzat és adatkezelési feltételek elfogadása mező

 

Az űrlapon található opcionálisan kitölthető elemek:

 • Születési év
 • Nem
 • Lakhely (város)
 • Feliratkozás a Rádió 1 hírlevelére

 

A regisztráció (továbbiakban Pályázat) során a játékos bekerül a napi nyeremények sorsolásába, valamint a fődíj sorsolásába is.

 

 1. Nyeremények

 

 • A Szervező az érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok között a játék időtartama alatt az 4.2-es pontban felsorolt időpontokban 1 db nyertes és 1 (egy) db tartalék nyertes Pályázatot sorsol ki a Szervező székhelyén (cím: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.) háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében. A bizottság a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai a sorsolást követően aláírásukkal hitelesítenek. Ha a nyertes pályázata bármely okból érvénytelen vagy a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül, a nyereményre a tartaléknyertes jogosult.
 • Sorsolási időpontok:
  • November 12 – 14:00 – Xiaomi Mi Selfie Stick Tripod szelfibot szürke
  • November 13 – 14:00 – JBL Go 2 vízálló hordozható Bluetooth hangszóró zöld
  • November 14 – 14:00 – Xiaomi Mi Airdots True Wireless Bluetooth fülhallgató
  • November 15 – 14:00 – Sony MDR-RF895RK vezeték nélküli fejhallgató fekete
  • November 18 – 14:00 – GoPro HERO7 White
  • November 19 – 14:00 – DJI Osmo Mobile 3 képstabilizátor Combo csomagban
  • November 20 – 14:00 – Braun Satin Hair ST780 Hajvasaló
  • November 21 – 14:00 – Maxtor M3 Hordozható külső merevlemez, 1 TB
  • November 22 – 14:00 – Rowenta CV7730F0 Expertise Pro 2300 active diffuser hajszárító
  • November 25 – 14:00 – Apple Watch series 3
  • November 26 – 14:00 -Apple Watch series 3
  • November 27 – 14:00 – iPhone XR 64 GB
  • November 28 – 14:00 – iPhone XR 64 GB
  • November 29 – 14:00- Apple MacBook Air 13.3″ Notebook ezüst /MQD32MG/A/

 

A Szervező fenntartja a jogot a nyeremények megváltoztatására az adott Sorsolás előtt.

Minden Játékos fejenként csak 1 db napi  Nyeremény megnyerésére lehet jogosult

 

 1. A Szervező az érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok között a játék végén, november 29-én 14:00-kor 1 db nyertes és 1 (egy) db tartalék nyertes Pályázatot sorsol ki a Szervező székhelyén(cím: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.) háromtagú sorsoló bizottság és közjegyző jelenlétében. A bizottság a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai a sorsolást követően aláírásukkal hitelesítenek. A véletlenszerűség elvét követő alkalmazással (random.org) kisorsolt játékos jogosult a Fődíjra. Ha a nyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül, a nyereményre a tartaléknyertes jogosult.

A kisorsolt játékost a műsorvezető a megadott telefonszámon adásban felhívja, és megkérdezi, hogy melyik dalra szavazott. Amennyiben a Játékos helyesen válaszol (azaz pontos előadót és számcímet mond), övé a Fődíj.

Fődíj: 1 db Apple MacBook Air 13.3″ Notebook ezüst /MQD32MG/A/

 

 1. Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása

 

A Szervező a Játék eredményéről a  sorsolást követő 1 (egy) órán belül értesíti a nyertest telefonon keresztül („Értesítés”). A nyertes Játékos az Értesítés kézhezvételét követő hét napon (egy héten) belül a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, magyarországi lakcím, telefonszám) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre egy héten belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult a tartaléknyertes részére a Nyereményt átadni.

 

 1. A nyeremény átvételéhez szükséges dokumentumok, az átvétel feltételei:

A nyeremények átvétele postai úton történik.

A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb 2020.02.01. napjáig sor kerüljön. A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt határidőn belül történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a bármely okból át nem vett nyereményt a tartaléknyertesnek adja át. Átvétel legkésőbbi időpontja: 2020. február 1.

 

A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, vagy átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 16. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

 1. Adózás, költségek

 

A Nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a nyeremények biztosítója, a RadioFactory Kft. viseli. A Játékosokat a nyereményekkel kapcsolatban semmilyen költség vagy adókötelezettség nem terheli, a nyeremények átvételével kapcsolatos esetleges postai költségeket a Szervező viseli.

 

 1. Adatvédelem

 

A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás jogalapja Játékos hozzájárulása, ahol a Szervező szolgáltatása a Játékban való részvétel és ezen keresztül a Napi Nyeremények és a Fődíj megnyerésére való lehetőség biztosítása, a Játékos szolgáltatása pedig a 3. pontban leírt magatartások tanúsítása.

 

A Szervező a Játékosok alábbi személyes adatait hozzájárulás jogalapja alapján kezeli:

– teljes név, emailcím, telefonszám;

– (opcionálisan) születési év, nem, lakhely (város)

 

A nyertes Játékosok esetében a Szervező kezeli még a Játékos lakcímét is, melyet a nyeremények kézbesítésének céljára használ fel.

 

Az adatkezelés célja a Játék lebonyolítása. Azok, akik a Játékban részt vesznek, hozzájárulnak ahhoz, hogy RadioFactory Kft., mint Szervező a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat (név, emailcím, telefonszám) kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt a jelen pontban írtak szerint kezelje. A Szervező az opcionálisan megadott személyes adatokat (születési év, nem, lakhely (város)) statisztikai célokra használja, a hallgatói bázis megismerésének érdekében, valamint hírlevélre feliratkozás esetében a tartalom targetálásának érdekében.

 

Azon Játékosok, akik kipipálják a hírlevélre való feliratkozást a regisztráció során, felhatalmazzák a Szervezőt arra, hogy visszavonásig marketing tartalmú email üzenetet küldjön a Játékos számára.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az info@radio1.hu címen. Ezen kívül a Játékos személyes adatainak törlését bármikor kérheti, azonban amennyiben a Játékos Játék időtartama alatt kéri személyes adatai törlését, (kivéve opcionálisan megadható adatok) úgy tudomásul veszi, hogy a szerződéstől történő elállásnak minősül, így a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

A Játékos a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával a Szervezőhöz a fenti pontokban meghatározott elérhetőségein, az info@radio1.hu címre, vagy közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu), illetve jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A Szervező kérésre a Játékost tájékoztatja jogorvoslati lehetőségéről és eszközeiről.

A Szervező adatkezelésére a http://www.radio1.hu/jogi-szabalyzat/ oldalon található adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak irányadóak.

 

 1. Vegyes rendelkezések

 

 • A Játékkal kapcsolatban információk kérhetők és a Játékszabályzat megtekinthető munkanapokon 10:00 és 16:00 óra között a RadioFactory Kft. székhelyén (1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13.).
 • Egy Játékban egy Játékos csak egyszer nyerhet. Egy Játéknak számít egy adott időszak alatt azonos témában, azonos módszerrel bonyolított Játék.
 • A Játékból ki vannak zárva a RadioFactory Kft., és ezen személyek Ptk. 8:1.§. (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.
 • A Játékos a nyerést követő 6 hónapon belül nem vehet részt és nem nyerhet újabb Játékban.
 • Az a Játékos, aki nem a valós – később okmányaival igazolható- személyes adatait adja meg, a Játékból kizárásra kerül és a nyereményét nem veheti át.
 • A nyeremény a Játékos nevére szól, másra át nem ruházható, készpénzre nem váltható át.
 • A Pályázatok/regisztrációk hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező felelősségüket a jogszabályok által megengedett mértékben kizárják.
 • Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét a 7-es pontban meghatározott határidőn belül, öt alkalommal történő sikertelen kapcsolatfelételi kísérlet ellenére sem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.
 • A Szervező a jogszabályokban megengedett mértékig kizárják a felelősségét minden, a hu, illetve a Google Forms weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállalnak.
 • Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.
 • Ha a játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállalnak.
 • A Szervező a jogszabályok által megengedett mértékig kizárják a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.
 • A nyereményekkel kapcsolatban további információ kérhető a RadioFactory Kft. székhelyén.
 • A RadioFactory Kft. jogosult kizárni Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.
 • Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a RadioFactory Kft. fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.
 • A jelen Játékszabályzatban  nem szabályozott kérdésekben a RadioFactory Kft. mindenkor hatályos Általános Nyereményjáték Szabályzata az irányadó, amely az alábbi hivatkozáson elérhető: radio1.hu/jatekszabalyzat
 • A Játékos kijelenti, hogy a RadioFactory Kft. Általános Nyereményjáték Szabályzatát megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, és az abban foglalt kötelezettségek betartását vállalja.

Budapest, 2019.11.11.

RadioFactory Kft.

Szervező


 

RÁDIÓ 1 – EURONICS Black Friday Játék Balázsékkal

Hivatalos játékszabály

I. RÁDIÓ 1 adásában zajló játék:

 1. Játék megnevezése: „RÁDIÓ 1 –EURONICS Black Friday Játék Balázsékkal” (továbbiakban játék).
 1. Játék adásbeli kommunikációja: a játékot megelőzően (2019. november.11 – november 17. között) a játék beharangozására és reklámozására promóciós spotokat sugároz a Rádió 1.
 1. Játék időtartama: 2019. november.18 – november 22. között reggel 6 és 10 óra között naponta 1 alkalommal játékot szervez a Rádió 1, tehát összesen 5 alkalommal.
 1. Játék leírása: A hallgatók műsorvezetői felhívásra telefonálnak a játékba való bekerülés céljából, a játékba a 10. telefonáló kerül. Adásba a játék során minden hétköznap reggel egy játékos kerül, akinek a Balázsék c. műsor műsorvezetői feltesznek 3db tudásalapú kérdést. A játékosnak helyesen kell válaszolnia a számára feltett kérdésekre, amennyiben helyesen tudja a választ a kérdésekre, minden kérdés megválaszolását követően a játékos eldönti, hogy tovább megy és válaszol a következő kérdésre a nagyobb nyereményért vagy megáll. Ha megáll a játékos az addigi nyereményét megnyeri, ha tovább megy és rosszul válaszol automatikusan az előző nyereményt kapja meg. 

A Játék nyereménye: 

1.kérdés helyes megválaszolása esetén: 50 000 Ft értékű ajándék 

1.és 2. kérdés helyes megválaszolása esetén: 100 000 Ft értékű ajándék

minden kérdés helyes megválaszolása esetén: 200 000 Ft értékű ajándék 

 • nyeremények átvétele: 2020.12.31-ig lehetséges

Nyeremények pontos listája:

2019.11.18

1. LG Bluetooth hangszóró

2. LG TV 109 cm

3. LG TV 163 cm

2019.11.19

1. Philips szónikus fogkefe

2. Philips akumlátoros porszívó

3. Philips automata kávégép

2019.11.20

1. Xiaomi telefon

2. Xiamoi telefon

3. Xiamoi telefon

2019.11.21

1. Whirpool mikró

2. Whirpool mosógép

3. Whirpool kombi hűtő

2019.11.22

1. Lenovo tablet

2. Lenovo notebook

3. Lenovo notebook

*A nyeremények változtatási jogát fenntartjuk

 1. A nyeremények átadása:

A nyeremények átadása a Euronics futárszolgálatán keresztül történik, az adatok felvételét követően. 

A nyeremény átvételének feltétele, hogy a nyertes személyesen vegye azt át a futárcégtől, a következő iratok bemutatásával.

 • érvényes személyi igazolvány
 • lakcímkártya

*Az átvétel során képi és/vagy hangfelvétel készülhet, melynek promóciós célokra felhasználásához hozzájárul a játékos, a játékba való jelentkezésével. 

II. Általános rendelkezések:

 1. A játékokban kizárólag azon 16 éven felüli, devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a II. 5 pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban játékos) és rendelkezik magyar bankszámlaszámmal.
 1. A Rádió 1 játékaiban való részvétel feltétele, hogy a játékos a rádióban elhangzott vagy a weboldalon közzétett felhívásnak eleget tudjon tenni, tudja a helyes választ, teljesítse helyesen a feladatot a meghatározott kritériumok alapján vagy felhívás szerint kerüljön kiválasztásra.
 1. A nyereményjátékkal kapcsolatos információk, a hivatalos játékszabály megtekinthető munkanapokon 10 és 16 óra között a RadioFactory Kft. székhelyén (1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13.).
 1. Egy játékban egy játékos csak egyszer nyerhet! Egy játéknak számít egy adott időszak alatt azonos témában, azonos módszerrel bonyolított játék.
 1. A játékban nem vehetnek részt a RadioFactory Kft. dolgozói, szerződéses partnerei és azok hozzátartozói!
 1. A játékban nem vehet részt, akinek egészségkárosodása, betegsége, játék/szolgáltatás rendeltetésszerű használatát korlátozná vagy akadályozná; az egészségi állapota a programon való részvételt nem teszi lehetővé. 
 1. A játékos a nyerést követő 6 hónapon belül nem vehet részt és nem nyerhet újabb játékban.
 1. Az a játékos, aki a játékra való jelentkezéskor a műsorvezetőnek nem a valós – később okmányaival igazolható- személyes adatait adja meg, a játékból kizárásra kerül és a nyereményét nem veheti át.
 1. A nyereményeket a VÖRÖSKŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. biztosítja, a nyereményjáték folyamán keletkező adóterheket a VÖRÖSKŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság fizeti meg. A nyereményekkel kapcsolatban további információ kérhető, észrevétel tehető a RadioFactory Kft-nél. A játék lebonyolítását a RadioFactory Kft végzi. 
 1. A Játékos hibájából eredően a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért károkért a RadioFactory Kft felelősséget nem vállal. A Játékos tudomásul veszi, hogy RadioFactory Kft. a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.
 1. A RadioFactory Kft. fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A RadioFactory Kft. kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.
 1. A RadioFactory Kft. jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a RadioFactory Kft. fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

 1. A Játékosok a jelen Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg tudomásul veszik, és elfogadják, hogy amennyiben bármely magatartásukkal, eljárásukkal saját maguk, vagy harmadik személy testi épségét, értelmi, testi, erkölcsi fejlődését sértik vagy veszélyeztetik, az büntetőjogi jogkövetkezményekkel is járhat, és az ilyen magatartásból adódó jogkövetkezmények vonatkozásában kizárólag a jogsértő tartozik helytállni, a Játékosok által megvalósított jogsértés vonatkozásában a RadioFactory felelősségét kifejezetten kizárja. A Játékosok a jelen Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg tudomásul veszik, és elfogadják, hogy a fentiekben részletezett, továbbá a fentiekben nem említett, azonban a Játékosok által megvalósított jogsértő magatartásokból adódóan keletkezett károk, mulasztások tekintetében a RadioFactory felelősségét kifejezetten kizárja.
 1. A RadioFactory Kft. a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja.
 1. A nyereménnyel kapcsolatban további információ kérhető, észrevétel tehető a RadioFactory Kft.-nél.
 1. A játékban résztvevő játékos részvételével kijelenti, hogy a jelen játékszabályzatot megismerte. 
 1. A jelen szabályzatban  nem szabályozott kérdésekben a RadioFactory Kft. mindenkor hatályos Általános Nyereményjátékszabályzat rendelkezései is irányadóak. 

A játékban résztvevő játékos kijelenti, hogy a RadioFactory Kft. Általános Nyereményjáték Szabályzatát, és adatvédelmi tájékoztatóját megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. Kijelenti továbbá, hogy a RadioFactory Kft. feltételeit elolvasta, megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, és az abban foglalt kötelezettségek betartását vállalja.


 

RÁDIÓ 1 – Nagy lakásbiztosítás Balázsékkal 

Hivatalos játékszabály

I. RÁDIÓ 1 adásában zajló játék:

 1. Játék megnevezése: „RÁDIÓ 1 Nagy lakásbiztosítás Balázsékkal” (továbbiakban játék).
 1. Játék adásbeli kommunikációja: a játékot megelőzően (2019.11.18 – 2019. 11.24.) a játék beharangozására és a játék ideje alatt (2019.11.25- 2019.11.29.) a játék reklámozására promóciós spotokat sugároz a Rádió 1.
 1. Játék időtartama: 2019. 11.25- 2019.11.29. között minden hétköznap 08:00 és 10:00 óra között naponta 1 alkalommal, összesen 5 alkalommal.
 1. Játék leírása:

A játékosoknak regisztrálniuk kell a radio1.hu/lakas weboldalon, vagy a Rádió 1 applikációjában, majd feltölteni a lakását ért kár fotóját.

2019. 11.25- 2019.11.29. között minden hétköznap 08:00 és 10:00 óra között naponta 1 alkalommal, összesen 5 alkalommal Balázsék minden reggel kiválasztanak egy regisztrálót, akit felhívnak és miután megválaszolt egy tudásalapú kérdést személyesen mondhatja el, mire költené lakásában a készpénz nyereményt.

 1. Játék nyereménye: Naponta 100 ezer forint értékű azonnali készpénz nyeremény
 1. A nyeremények átadása: A nyeremény átutalással kerül kifizetésre a szerencsés nyertes által megadott bankszámla számra 2019.12.31-ig.
 1. A nyeremény összeg kifizetéséhez szükséges adatokat a nyerteseknek elektronikus úton, egy nyilatkozatot kitöltve scannelve kell elküldeniük a Rádió 1 részére előzetes telefonbeszélgetést követően :
 • érvényes személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • adókártya

II. Általános rendelkezések:

 1. A játékban kizárólag azon 16 éven felüli devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a II. 5 pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban játékos).
 1. A Rádió 1 játékaiban való részvétel feltétele, hogy a játékos a rádióban elhangzott vagy a weboldalon közzétett felhívásnak eleget tudjon tenni, tudja a helyes választ vagy felhívás szerint kerüljön kiválasztásra.

2.1 A játékban való részvételhez a játékosnak rendelkeznie kell magyarországi bankszámlaszámmal.

 1. A nyereményjátékkal kapcsolatos információk, a hivatalos játékszabály megtekinthető munkanapokon 10:00 és 16:00 óra között a RadioFactory Kft. székhelyén (1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13.).
 1. Egy játékban egy játékos csak egyszer nyerhet! Egy játéknak számít egy adott időszak alatt azonos témában, azonos módszerrel bonyolított játék.
 1. A játékban nem vehetnek részt a RadioFactory Kft. dolgozói, szerződéses partnerei és azok hozzátartozói!
 1. A játékos a nyerést követő 6 hónapon belül nem vehet részt és nem nyerhet újabb játékban.
 1. Az a játékos, aki a játékra való jelentkezéskor a műsorvezetőnek nem a valós – később okmányaival igazolható- személyes adatait adja meg, a játékból kizárásra kerül és a nyereményét nem veheti át.
 1. A nyeremény a játékos nevére szól, másra át nem ruházható.
 1. A nyereménnyel kapcsolatban további információ kérhető, észrevétel tehető a RadioFactory Kft-nél.
 1. A Játékos hibájából eredően a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a RadioFactory Kft felelősséget nem vállal. A Játékos tudomásul veszi, hogy RadioFactory Kft. a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.
 1. A RadioFactory Kft. fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A RadioFactory Kft. kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.
 1. A RadioFactory Kft. jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.
 1. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a RadioFactory Kft. fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.
 1. A RadioFactory Kft. a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja.
 1. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a RadioFactory Kft. mindenkor hatályos Általános Játékszabályzat rendelkezései is irányadóak. 
 1. A játékban résztvevő játékos kijelenti, hogy a RadioFactory Kft. Általános Nyereményjáték Szabályzatát, és adatvédelmi tájékoztatóját megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. Kijelenti továbbá, hogy a RadioFactory Kft. jelen Hivatalos Játékszabályzat feltételeit elolvasta, megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, és az abban foglalt kötelezettségek betartását vállalja.

Balázsék

Györke Attila

Juhász Gergely

Cooky

Kovács Ákos

Király Tamás

Lotfi Begi

Disco's Hit

Metzker Viktória

Jauri

Purebeat

Strong R.

Yamina

Adam Ajkay

Nigel Stately

Newik

Willcox

Andro

Tommyboy

StadiumX

Bricklake

Loving Arms

Frekvenciatérkép

Budapest 96.4
Debrecen 95.0
Szeged 87.9
Miskolc 96.3
Pécs 90.6
Győr 103.1
Nyíregyháza 91.1
Székesfehérvár 94.5
Szombathely 97.7
Szolnok 90.4
Tatabánya 96.7
Sopron 94.1
Kaposvár 99.9
Békéscsaba 104.0
Veszprém 90.6
Zalaegerszeg 95.8
Eger 101.3
Nagykanizsa 95.6
Dunaújváros 93.1
Salgótarján 100.4
Baja 94.3
Szekszárd 91.1
Gyöngyös 101.7
Hatvan 87.9
Hajdúböszörmény 98.9
Kiskunfélegyháza 91.1
Hajdúszoboszló 100.6
Komló 99.4
Keszthely 99.4
Paks 107.5
Mohács 93.8
Hajdúnánás 93.3
Kiskunmajsa 88.2
Tiszafüred 88.7
Heves 93.7
Derecske 94.7
Dunaföldvár 106.5
Velence 90.4
Abádszalók 89.2
Villány 100.9
Rádió 1

Most szól:

 • Következő